Випуск 2022 року

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки

Освітня програма «Інформаційні технології проектування»

Група КНІТ – 21

Студент Тема диплому Керівник
Бойчук Олександра Андріївна Розроблення методів і засобів для інтерактивного управління із запобігання аварійних ситуацій в нафтодобувній промисловості
Development of methods and means for interactive barrier management in the petroleum industry
мова захисту англійська.
канд. техн. наук Колесник Костянтин Костянтинович
Верхоглядова Алла Олександрівна Інтелектуальний аналіз інформації з новинних ресурсів
Information mining of mass media)
мова захисту англійська.
канд. техн. наук Фармага Ігор Вірославович
Муляк Назарій Володимирович Дослідження методів оптимізації технологічного проектування елементів електромеханічних систем
Study of optimization of electromechanical systems by intelligent design methods)
мова захисту англійська.
канд. техн. наук Здобицький Андрій Ярославович
Храновський Микола Миколайович Моделювання роботи автопілоту з використанням технології LIDAR у середовищі Unreal Engine
Modeling the operation of the autopilot using LIDAR technology in the Unreal Engine environment)
мова захисту англійська.
канд. фіз.-мат. наук Климкович Тамара Анатоліївна
Шимоняк Андрій Анатолійович Моделювання та аналіз теплопровідних елементів електронних пристроїв
Modeling and analysis of heat-conducting elements of electronic devices)
мова захисту англійська.
канд. техн. наук Кривий Ростислав Зіновійович
Ваврик Роман Русланович Дослідження методів видобування та аналізу даних соціальних мереж із використанням хмарних технологій
Development of an automated system for extracting and analyzing data from social networks using cloud technologies
канд. фіз.-мат. наук Климкович Тамара Анатоліївна
Васильчишина Христина Олександрівна Удосконалення методів міжсистемного обміну даними нафтовидобування
Ensuring effective intersystem exchange of oil production data using software
канд. техн. наук Фармага Ігор Вірославович
Войтович Софія Юріївна Розроблення та дослідження моделі термоелектричного генератора
Development and research of a thermoelectric generator model
канд. фіз.-мат. наук Климкович Тамара Анатоліївна
Гриценко Тарас Олександрович Дослідження особливостей використання веб та хмарних технологій Azure для фінансової звітності
Study of the features of using web and Azure cloud technologies for financial reporting
канд. техн. наук Фармага Ігор Вірославович
Дорош Володимир Юрійович Розробка і реалізація системи для трансферу музичних вподобань між стрімінговими сервісами
Development and implementation ofa system forthe transfer of music preferences between streaming services
канд. техн. наук Кривий Ростислав Зіновійович
Колісник Андрій Ігорович Дослідження моделей машинного навчання розпізнавання 3D-об'єктів для ІОS
Application of machine learning models for 3D object recognition for iOS
канд. екон. наук Белей Олександр Ігорович
Лисович Олег Володимирович Розробка методу із розпізнаванням обличчя і додатковим рівнем захисту за допомогою хмарних технологій
Development of security tools with facial recognition and an additional level of protection using cloud technologies
д-р. техн. наук Станкевич Олена Михайлівна
Мазур Олександр Олександрович Розробка і реалізація рекомендаційної системи для процесу оренди будівель
Development and implementation of a recommendation system for the building rental process
канд. техн. наук Кривий Ростислав Зіновійович
Малько Даниїл Денисович Метод автоматизації оброблення інцидентів на основі технології потоків роботи
A method of automating incident processing based on workflow technology
канд. техн. наук Фармага Ігор Вірославович
Пасічник Василь Васильович Розроблення методу виявлення дорожніх правопорушень на основі штучного інтелекту для телеграм-бота
Development of a method for detecting traffic violations based on artificial intelligence for a Telegram bot
канд. екон. наук Белей Олександр Ігорович
Сало Юліан Михайлович Розроблення і дослідження структури програмно-технічного комплексу для задач комп'ютерного зору з використанням одноплатних комп'ютерів
Development and research of the structure of the software and technical complex for computer vision tasks using single-board computers)
канд. техн. наук Фармага Ігор Вірославович
Федьків Орест Володимирович Оптимізація конструкції протезу плечового суглоба
Optimization of the design of the shoulder joint prosthesis
канд. фіз.-мат. наук Климкович Тамара Анатоліївна
Чорний Артем Олегович Розроблення та дослідження методів роботи з базами даних на основі технології об'єктно-реляційного відображення
Development and research of methods of working with databases based on object-relational manning technology
канд. техн. наук Фармага Ігор Вірославович

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки

Освітня програма «Системне проектування»

Група КНСП – 21

Студент Тема диплому Керівник
Ариштович Євгеній Олександрович Удосконалення методу автоматизації процесу рекрутингу та кластерізації кандидатів
Automation of the recruitment process and clustering of candidates, based on the already existing monday.com system, using the creation of microservices
канд. техн. наук Юрчак Ірина Юріївна
Галай Максим Олегович Розробка методу зняття даних за допомогою Raspberry Pi Pic для моніторингу стану людини при виконанні фітнес вправ
Development of a method of data capture using Raspberry Pi Pic for monitoring a person's condition while performing fitness exercises
Корпильов Дмитрій Вікторович
Герман Ігор Владиславович Аналіз та реалізація методів обробки зображень для розпізнавання діпфейків
Analysis and realization of image processing methods for dipfake recognition
канд. техн. наук Марікуца Уляна Богданівна
Гордієнко Анна Ярославівна Дослідження та моделювання теплових процесів у композитних матеріалах
Research and modeling of thermal processes in composite materials
канд. техн. наук Фармага Ігор Вірославович
Камінецький Мартин Ярославович Розроблення моделі інформаційної системи управління туристичними подорожами на основі мікросервісної архітектури
Development of an information system for tourist travel management based on microservice architecture
д-р. техн. наук Соколовський Ярослав Іванович
Климкович Дмитро Богданович Моделювання і аналіз зустрічно-штирьового перетворювача для акустофоретичного керування потоком мікрочасток в Лаб-чипах
Modeling and Analysis of IDT for acoustophoretic manipulation of microparticles flow in Lab-Chips
д-р. техн. наук Матвійків Олег Михайлович
Ком'яті Денис Васильович Дослідження методів визначення ефективного коефіцієнту теплопровідності з використанням імітаційного моделювання
Study of methods for determining the effective coefficient of thermal conductivity using simulation modeling
канд. техн. наук Фармага Ігор Вірославович
Павук Віктор Ярославович Дослідження методів класифікації засобами асоціативних правил
Research of association rule based classification methods
д-р.філософії Керницький Андрій Богданович
Паньків Володимир Ігорович Розроблення інформаційної моделі системи для організації прокату легкових автомобілів
Development of an information system model for the organization of car rental
канд. техн. наук Плесканка Назарій Михайлович
Попелястий Сергій Олегович Розробка онтологійчної моделі представлення і організації знань систем автоматизованого проектування
Development of an ontological model of representation and organization of knowledge of automated design systems
Корпильов Дмитрій Вікторович
Сольнічок Євгенія Ігорівна Розробка інформаційної моделі підсистеми розпізнання жестів з керуванням на Arduino за допомогою бібліотек OpenCV та MediaPipe
Development of information model of gesture recognition subsystem with control on Arduino using OpenCV and MediaPipe libraries
Корпильов Дмитрій Вікторович
Телятинський Михайло Євгенович Розробка інформаційної моделі системи для визначення вподобань та психологічного стану особистості з використанням онтології
Development of an information model of a system for determining the preferences and psychological state of an individual using ontology
канд. техн. наук Оборська Оксана Володимирівна
Томашівський Микола Ростиславович Розроблення інтерфейсу віддаленої взаємодії з інформаційною системою теплового моделювання
Development of an interface for remote interaction with the thermal modeling information system
канд. техн. наук Фармага Ігор Вірославович
Яськов Дмитро Віталійович Розробка моделі децентралізованої системи передачі даних у реальному часі з мінімізацією затримок для пристроїв інтернету речей
Development of a decentralized real-time data transmission system with minimized delays for IoT devices
д-р. техн. наук Щербовських Сергій Володимирович

2022 рік. ЕК по захисту магістерських кваліфікаційних робіт

Кафедра "Системи автоматизованого проектування"

Члени ЕК:

  1. Лобур Михайло Васильович, д.т.н., професор, зав. кафедри САП
  2. Каркульовський Володимир Іванович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
  3. Марікуца Уляна Богданівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
  4. Мельник Михайло Романович к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
  5. Колесник Костянтин Костянтинович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП

Голова ЕК Крошний Ігор Миколайович, доцент кафедри інформаційних технологій Національного лісотехнічного університету України, к.т.н., доцент.

Секретар ЕК доцент, доцент каф. САП Колесник Костянтин Костянтинович.