Випуск 2020 року

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки

Освітня програма «Інформаційні технології проектування»

Група КНІТ – 21

Студент Тема диплому Керівник
Нога Юлія Володимирівна Моделювання трафіку інтернету речей в безпровідних мережах
Simulation of Internet of Things traffic in wireless networks
Керівник - канд. екон. наук Белей Олександр Ігорович
Вихристюк Катерина Миколаївна Дослідження генетичного алгоритму та його візуалізація з додаванням шуму Перліна
Researching of genetic algorithm and its visualization with addition of Perlin noise
Керівник - канд. техн. наук Юрчак Ірина Юріївна
Гнип Ростислав Іванович Розроблення та дослідження моделі акустичного левітатора
Development and research of an acoustic levitator model
Керівник - канд. фіз.-мат. наук Климкович Тамара Анатоліївна
Давидович Артем Володимирович Метод автоматизованого проектування захисту від шуму будинків і споруд різного призначення
A method of automated design of noise protection of buildings and structures for various purposes
Керівник - канд. техн. наук Мельник Михайло Романович
Дворян Віталій Ігорович Створення і реалізація системи обрахунку багатокритеріальної задачі маршрутизації
Creation and implementation of systems for calculating the multi-objective routing problem
Керівник - канд. техн. наук Кривий Ростислав Зіновійович
Домашовець Дмитрій Олегович Розроблення програмного забезпечення мобільного додатку для контролю особистих фінансів на базі операційної системи Android
Development of a mobile application software for controlling personal finances based on the Android operating system
Керівник - канд. техн. наук Стех Юрій Васильович
Дроздовський Андрій Володимирович Дослідження методів і засобів автоматизованої підготовки мінеральної води до розливу
Research of methods and means of automated mineral water preparing for bottling
Керівник - канд. техн. наук Колесник Костянтин Костянтинович
Квасниця Тарас Романович Дослідження точності вимірювання еквівалентного рівня шуму шумоміром SL5868BT
Investigation of the accuracy of measuring the equivalent noise level with a noise meter SL5868BT
Керівник - канд. техн. наук Мельник Михайло Романович
Кладов Євгеній Геннадійович Розробка програмного забезпечення для лабораторного стенду, призначеного для занять з навчальної дисципліни "Комп'ютерна схемотехніка"
Software development for a laboratory stand designed for classes in the educational discipline "Computer Circuit Design"
Керівник - д-р. техн. наук Щербовських Сергій Володимирович
Кохан Соломія Остапівна Дослідження та застосування алгоритмів кластеризації в рекомендаційній системі
Investigation and application of clustering algorithms in the recommendation system
Керівник - канд. техн. наук Юрчак Ірина Юріївна
Михалейко Павло Петрович Автоматизація управління інформаційними потоками в сучасній інфокомунікаційній мережі
Automation of information flow management in a modern infocommunication network
Керівник - канд. екон. наук Белей Олександр Ігорович
Михалина Юрій Іванович Інтелектуальна система добору індексів рубрикатора науково-технічної інформації
Intellectual system for selecting indexes of the rubricator of scientific and technical information
Керівник - канд. техн. наук Мельник Михайло Романович
Науличний Василь Володимирович Система автоматизованого визначення авторства тексту за допомогою статистичних методів
System of automated determination of text authorship using statistical methods
Керівник - канд. техн. наук Денисюк Павло Юрійович
Новосад Олег Васильович Розроблення програмного та апаратного забезпечення на основі мікроконтролерів PSoC для контролю температурних режимів під час виробництва друкованих плат
Development of software and hardware-based on PSoC microcontrollers for temperature control during the production of printed circuit boards
Керівник - д-р. техн. наук Щербовських Сергій Володимирович
Нога Дмитро Володимирович Дослідження комерційних електронних ресурсів на основі розробки гнучкої системи керування даними
Research of commercial electronic resources based on the development of a flexible data management system
Керівник - канд. техн. наук Здобицький Андрій Ярославович
Зінкевич Дмитро Романович Створення алгоритму генерації рівномірної шкали для відображення логарифмічних величин
Creating an algorithm for generating a uniform scale to display logarithmic quantities
мова захисту англійська.
Керівник - канд. техн. наук Каркульовський Володимир Іванович
Консультант з іноземної мови - канд. техн. наук Андрущак
Руснак Христина Віталіївна Розроблення системи для автоматизації взаємодії компанії Доктор Елекс з медичними установами
Development of the system for automation interactions between Doctor Eleks company and medical institutions
мова захисту англійська.
Керівник - д-р. техн. наук Щербовських Сергій Володимирович
консультант з іноземної мови - канд. техн. наук Андрущак Назарій Анатолійович

Консультант з економічної частини - канд. екон. наук, доцент кафедри «Обліку та аналізу» Ольшанська Марія Володимирівна

Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки

Освітня програма «Системне проектування»

Група КНСП – 21

Студент Тема диплому Керівник
Винарович Роман Ігорович Дослідження конструкцій пристроїв для визначення опору потокові повітря пористих матеріалів
Investigation of the design of devices for determining the resistance to air flow of porous materials
Керівник - канд. техн. наук Мельник Михайло Романович
Дербіж Андрій Васильович Розроблення бізнес-кейсу автоматизації контролю перевезення відходів та шкідливих вантажів
Development of the Business Case of automatic control of waste and harmful cargoes transportation
Керівник - Керницький Андрій Богданович
Карпунець Андрій Віталійович Моделювання і дослідження генератора на ПАХ для акустофлюїдних лаб-чипів
Modeling and research of SAW generator for acoustofluidic lab-on-chips
Керівник - д-р. техн. наук Матвійків Олег Михайлович
Пемпусь Віталій Володимирович Аналіз та візуалізація інфографіки з використанням Інтернет технологій
Analysis and visualization of infographics using Internet technologies
Керівник - канд. техн. наук Марікуца Уляна Богданівна
Цибочкін Микита Сергійович Розроблення моделі пористого акустичного матеріалу для дослідження впливу величини пор на затухання звуку
Development of a model of porous acoustic material to study the effect of pore size on sound attenuation
Керівник - канд. техн. наук Мельник Михайло Романович
Цогла Остап Романович Розроблення інтелектуальної системи для контролю харчування та фізичної активності
Development of an intelligent system for controlling nutrition and physical activity
Керівник - канд. техн. наук Фармага Ігор Вірославович
Шурдак Олександр Ігорович Розроблення системи для автоматизації роботи закладу швидкого харчування
Development of the system for automation fast food establishment
Керівник - канд. техн. наук Фармага Ігор Вірославович
Возняк Роман Володимирович Процедурна реконструкція будівель на основі хмари точок з використанням методів машинного навчання
Procedural reconstruction of buildings based on point cloud using methods of machine learning
мова захисту англійська.
Керівник - канд. техн. наук Андрущак Назарій Анатолійович

Консультант з економічної частини - канд. екон. наук Патрікі Наталія Павлівна

2020 рік. ЕК по захисту магістерських кваліфікаційних робіт

Кафедра "Системи автоматизованого проектування"

Члени ЕК:

  1. Лобур Михайло Васильович, д.т.н., професор, зав. кафедри САП
  2. Каркульовський Володимир Іванович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
  3. Марікуца Уляна Богданівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
  4. Мельник Михайло Романович к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
  5. Колесник Костянтин Костянтинович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
  6. Патрікі Наталя Павлівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри ОА

Голова ЕК Крошний Ігор Миколайович, доцент кафедри інформаційних технологій Національного лісотехнічного університету України, к.т.н., доцент.

Секретар ЕК доцент, доцент каф. САП Колесник Костянтин Костянтинович.