Випуск 2019 року

Освітня програма «Інформаційні технології проектування»

Група КНІТ – 21

Студент Тема диплому Керівник
Аблязізов Ісмаїл Рамізович Розробка хмарної системи для дослідження та оптимізації рекомендаційних алгоритмів і їх ансамблів з використанням методів машинного навчання в сфері онлайн торгівлі.
Development of a cloud-native system for research and optimization of recommendation algorithms and their ensembles using machine learning approaches in online-retail domain.
Консультант з іноземної мови: к.т.н., доц.кафедри САП Андрущак Н.А.
Керівник - к.т.н. Денисюк П.Ю. доц. кафедри САП
Гага Ліна Віталіївна Розробка і реалізація алгоритму для обробки та аналізу медичних даних пацієнтів.
Development and implementation of an algorithm for processing and analysis of patients' medical data.
Керівник - к.т.н. Кривий Р.З. доц. кафедри САП
Дембіцький Богдан Васильович Розроблення, реалізація та дослідження алгоритму зшивання зображень на основі алгоритму знаходження ключових точок.
Development, implementation and research of image stitching algorithm based on key point finding algorithm.
Керівник - к.т.н. Фармага І.В. доц. кафедри САП.
Загвойський Ростислав Юрійович Розроблення автоматизованої системи моніторингу онлайнових ресурсів кафедри САПР.
Development of an automated system for monitoring the online resources of the CAD department.
Керівник - к.т.н. Фармага І.В. доц. кафедри САП
Коземчук Іван Васильович Дослідження методів автоматизації наведення та коригування дзеркальної антени на стаціонарні і рухомі об'єкти.
Research of methods of automation of pointing and adjustment of the mirror antenna on stationary and moving objects.
Консультант з іноземної мови: к.т.н., доц.кафедри САП Андрущак Н.А. Керівник - к.т.н. Колесник К.К. доц. кафедри САП
Кривенко Софія Андріївна Розробка і реалізація алгоритмів для системи рекомендацій медійного контенту на основі вподобань користувачів.
Development and implementation of algorithms for system recommendations media content based on user preferences.
Керівник - к.т.н. Кривий Р.З доц. кафедри САП
Луцишин Мар'ян Васильович Дослідження та вдосконалення алгоритмів роботи автоматизованої системи для зберігання і видачі посилок.
Research and improvement of algorithms of work of the automated system for storage and delivery of parcels.
Керівник - к.т.н. Нестор Н.І. ст. викладач кафедри САП
Осмак Сергій Андрійович Дослідження та розробка автоматизованої онлайн системи для керування практикою студентів з використанням Python Google Drive API.
Research and development of an automated online system for managing student practice using Python Google Drive API.
Керівник - к.т.н. Фармага І.В. доц. кафедри САП
Пахно Нікіта Аркадійович Аналіз та розробка системи єдиного потоку зв'язку різних месенджерів на базі мікросервісної архітектури.
Analysis and development of a unified communication flow of different messengers based on microservice architecture.
Керівник - к.т.н. Марікуца У.Б. доц. кафедри САП
Пилипенко Віталій Юрійович Апаратно-програмні засоби управління мікрокліматом в розумному будинку з використанням технологій IoT.
Hardware and software tools for microclimate control in smart home using IoT technologies.
Керівник - к.т.н. Головатий А.І. доц. кафедри САП
Сидоров Олександр Сергійович Дослідження та розробка автоматизованої системи для збору та аналізу персоналізованої інформації за допомогою віртуальної реальності
Research and development of an automated system for collecting and analyzing personalized information using virtual reality.
Керівник - к.т.н. Фармага І.В. доц. кафедри САП
Федосєєв Олександр Євгенович Дослідження та оптимізація технологічних та режимних параметрів роботи обладнання для 3Д друку
Research and optimization of technological and mode parameters of 3D printing equipment`s operation.
Керівник - к.т.н. Здобицький А.Я. доц. кафедри САП
Ференс Роман Андрійович Дослідження та розробка навчальної моделі атомно силового мікроскопа.
Research and development of educational model of Atomic Force
Microscope.
Консультант з іноземної мови: к.т.н., доц.кафедри САП Андрущак Н.А.
Керівник - д.т.н Лобур М.В. Зав. кафедри САП
Хадба Алекс Наджібович Розроблення мобільної версії додатку для керування практикою студентів.
Develop a mobile version of the student practice management application.
Консультант з іноземної мови: к.т.н., доц.кафедри САП Андрущак Н.А.
Керівник - к.т.н. Фармага І.В. доц. кафедри САП
Цімболинець Анна Михайлівна Розробка і реалізація системи автоматизованої діагностики зубів та кісток лицевої частини черепа на основі штучного інтелекту.
Development and implementation of software for the system of automated diagnosis of teeth and bones of the front of the skull based on artificial intelligence.
Консультант з іноземної мови: к.т.н., доц.кафедри САП Андрущак Н.А.
Керівник - к.т.н. Кривий Р.З. доц. кафедри САП
Яремчук Дмитрій Валерійович Розроблення модулів програмного забезпечення для візуалізації якісних ознак організмів на основі аналізу геному.
Development of software modules for visualization of qualitative traits of organisms based on genome analysis.
Керівник - д.т.н Щербовських С,В. доц. кафедри САП

Консультант з економічної частини - к.е.н., доцент кафедри «Обліку та аналізу» Ольшанська М.В.

Група КНІТ – 21з

Студент Тема диплому Керівник
Бібель Анастасія Василівна Інформаційна система змішаного навчання та комплексного оцінювання знань.
Information system of blended learning and complex knowledge assessment.
Консультант з іноземної мови: к.т.н., доцент кафедри САП Андрущак Н.А.
Керівник - к.т.н. Денисюк П.Ю. доц. кафедри САП
Бойчук Назар Миколайович Децентралізована онлайн система для синхронізації роботи над складними проектами.
Decentralized online system for synchronization of the complex projects.
Керівник - к.т.н. Денисюк П.Ю. доц. кафедри САП
Виговська Юлія Олександрівна Дослідження та адаптація моделі приміщення конференційної зали з метою отримання оптимальних акустичних характеристик.
Research and adaptation of the conference room model to obtain optimal acoustic characteristics.
Керівник - к.т.н. Мельник М.Р. доц. кафедри САП
Гаврилевич Дмитро Олегович Рекомендаційна система з використанням колоборативної фільтрації та доповненої реальності для пасажирів аеропорту.
Recomendation system for airport passengers using collaborative filtering and augmented reality for airport passengers.
Консультант з іноземної мови: к.т.н., доцент кафедри САП Андрущак Н.А.
Керівник - к.т.н. Денисюк П.Ю. доц. кафедри САП
Гузела Назарій Михайлович Проектування інформаційної системи визначення позиціонування рухомих об'єктів в закритих приміщеннях. Design of information system for determining the positioning of moving objects in closed rooms. Керівник - к.е.н. Белей О.І. доц. кафедри САП
Дубик Віталій Ігорович Розроблення автоматизованого дистанційного керування для
роботизованої системи.
Development of automated remote control for robotic system.
Керівник - к.т.н. Денисюк П.Ю. доц. кафедри САП
Ковальчук Олексій Олегович Автоматизована система підприємств. База даних та інтерфейс користувача.
Automated enterprise system. Database and user interface.
Керівник - к.т.н. Стех Ю.В. доц. кафедри САП
Кольвах Дмитро Володимирович Розробка підсистеми діагностичного обстеження організма людини за допомогою тепловізора на Arduino. Development of a subsystem for diagnostic examination of the human body using an Arduino thermal imager. Керівник - Корпильов Д.В. ст. викладач кафедри САП
Мацух Орест Іванович Розроблення засобів автоматизації моніторингу комп'ютерної мережі.
Development of computer network monitoring automation tools.
Керівник - к.т.н., Фармага І.В. доц. кафедри САП
Мінкевич Іван Іванович Мікроконтролерна система моніторингу сейсмоактивності з використанням MEMS - акселерометра ADXL345. Microcontroller system for seismic activity monitoring using MEMS ADXL345 accelerometer. Керівник - к.т.н., Головатий А.І. доц. кафедри САП
Оринчак Марія Романівна Дослідження та проектування рекомендаційної платформи для онлайн навчання.
The research and design of recommendation learning platform.
Консультант з іноземної мови:к.т.н., доцент кафедри САП Андрущак Н.А.
Керівник - к.т.н. Марікуца У.Б. доц. кафедри САП
Струс Данило Юрійович Дослідження та проектування рекомендаційної підсистеми для транспортних гео-ситуаційних шляхів міста.
Research and design of the recommendation subsystem for transport geo-situational routes of the city.
Керівник - к.т.н. Марікуца У.Б. доц. кафедри САП
Федишин Марта Віталіївна Система виявлення аномалій в карткових транзакціях за допомогою методів машинного навчання.
Detection anomaly credit card transactions using machine learning.
Керівник - к.т.н. Денисюк П.Ю. доц. кафедри САП
Чубей Юрій Андрійович Дослідження та розробка системи динамічної аутентифікації користувача на базі його клавіатурного почерку.
Researching and developing dynamic authentication system based on the keyboard sign of the user.
Керівник - к.т.н. Марікуца У.Б. доц. кафедри САП

Консультант з економічної частини - к.е.н. Воськало Н.М., доц. кафедри ОА

Освітня програма «Системне проектування»

Група КНСП – 21

Студент Тема диплому Керівник
Волошин Дмитро Степанович Розроблення програмного забезпечення для базового ядра розумного будинку.
Software development for the basic core of a smart home.
Керівник - д.т.н Щербовських С,В. доцент кафедри САП
Гавран Володимир Богданович Дослідження та вдосконалення конструкції інтелектуального пристрою для миття вікон.
Researching and improving construction for the smart window-cleaning device.
Керівник - д.т.н Лобур М.В. зав. кафедри САП
Дацко Любомир Андрійович Дослідження можливостей інтеграції чат-ботів у сучасний онлайн-бізнес.
Research on the possibilities of integration the chatbots into the
nowadays online business.
Керівник - к.т.н. Юрчак І.Ю. доцент кафедри САП
Лебідь Вадим Вікторович Розробка автоматизованої системи для складання плану харчування за допомогою даних з фітнес трекера і мобільного додатку.
Development of an automated system for drawing up a nutrition plan using data from a fitness tracker and a mobile application.
Керівник - к.т.н. Кривий Р.З доцент кафедри САП
Маляр Микола Андрійович Використання стандарту FHIR в медичному програмному забезпеченні.
Use of the FHIR Standard in Healthcare Software.
Керівник - к.т.н. Марікуца У.Б. доцент кафедри САП
Оборнєв Ігор Сергійович Дослідження та вдосконалення програмного забезпечення інтелектуального пристрою для миття вікон.
Researching and improving software for the smart window-cleaning device.
Керівник - д.т.н Лобур М.В. зав. кафедри САП
Петрага Яромир Мар'янович Система планування інтер'єру приміщень із використанням технології доповненої реальності.
System of interior planning with augmented reality technology.
Керівник - к.т.н. Денисюк П.Ю. доцент кафедри САП
Рекрутів Михайло Григорович Експериментальне дослідження часу реверберації сакрального об'єкту.
Experimental study of the time of reverberation of the sacral object.
Керівник - к.т.н. Мельник М.Р. доцент кафедри САП

Консультант з економічної частини - к.е.н., доцент кафедри «Обліку та аналізу» Патрікі Н.П.

Спеціальність – 126 Інформаційні системи та технології

Група ІТІС – 22

Студент Тема диплому Керівник
Волчецький Сергій Володимирович «Інформаційна технологія перетворення та зберігання посилань»
«Information technology for converting and storing links»
Керівник: к.т.н. Каркульовський В.І. доц. кафедри САП
Кіцера Олександр Олександрович «Дослідження протоколу OAuth 2.0 та реалізація сервера авторизації»
«OAuth 2.0 research and authorization server implementation»
Керівник - к.т.н. Юрчак І.Ю. доц. кафедри САП
Когут Роман Олегович «Проектування автоматизованої класифікації наукових матеріалів конференції»
«Design of automated classification of scientific materials of the conference»
Керівник - к.т.н. Юрчак І.Ю. доц. кафедри САП
Конохов Олександр Олександрович «Інформаційна система підтримки прийняття рішень для малого бізнесу»
«Small Business Decision Support Information System»
Керівник - к.т.н. Каркульовський В.І. доц. кафедри САП
Крамський Андрій Вікторович «Інформаційна технологія документування процесів розробки та впровадження програмних систем»
«Information technology documenting the processes of development and implementation of software systems»
Керівник: к.т.н. Каркульовський В.І. доц. кафедри САП
Курман Андрій Олегович «Аналіз гіперпосилась для сортування контенту електронної пошти»
«Hyperlink analysis is for sorting email content»
Керівник: к.т.н. Марікуца У.Б. доц. кафедри САП
Матвійчук Світлана Володимирівна «Дослідження методів побудови інформаційної системи з вибору сімейного лікаря»
«Investigation of methods of construction of family doctor information system»
Керівник - к.т.н. Каркульовський В.І. доц. кафедри САП
Ощипок Віталій Богданович «Об'єктно-реляційне відображення для SQL баз даних з використанням мови програмування PHP»
«Object-relational mapping for SQL databases using the PHP programming language»
Керівник - к.т.н. Марікуца У.Б. доц. кафедри САП

Група ІТІС-23

Студент Тема диплому Керівник
Антонишин Ростислав Орестович Розробка системи обміну криптовалютами на базі мережі "lightning"
Development of cross-chain atomic swaps system over lightning network
Керівник - Керницький А.Б. доц. кафедри САП
Максуд Абдул Басіт Моделювання та аналіз потенціометричного мікрофлюїдного сенсора для виявлення важких металів у воді
Modeling and analysis of potentiometric microfluidic sensor for detection of heavy metals in water
Керівник - д.т.н Матвійків О.М. проф. кафедри САП
Мацишин Тарас Григорович Дослідження та розробка програмного модуля для верифікації валідності локаторів в процесі автоматизованого тестування
Research and development of software module for locator validation for automation testing process
Керівник - к.т.н. Денисюк П.Ю. доц. кафедри САП
Осман Карім Есамельдін Абдельсалам Розроблення системи розпізнавання емоцій на обличчі людини за допомогою нейронних мереж
Development of the system of recognition of emotions on the person's face by means of neural networks
Керівник - к.т.н. Кривий Р.З доц. кафедри САП
Пронь Арсен Остапович Розробка системи моніторингу переміщень відвідувачів торгових центрів використовуючи дані сенсорів на основі платформи M5STACK
Development of a malls visitors tracking system using data from sensors based on the M5STACK platform
Керівник - к.т.н. Кривий Р.З. доц. кафедри САП
Сохань Олена Володимирівна Проектування апаратного та програмного забезпечення інтелектуальної погодної станції
Development hardware and software for an intelligent weather station
Керівник - д.т.н Щербовських С.В. доц. кафедри САП
Химера Андрій Борисович Дослідження та розробка системи моніторингу контейнерів
Research and development of containers monitoring system
Керівник - к.т.н. Кривий Р.З доц. кафедри САП
Янішевський Віталій Іванович Дослідження та розробка системи розпізнавання образів для сортування сміття
Research and development of image recognition system for waste sorting
Керівник - к.т.н. Кривий Р.З доц. кафедри САП

Консультант з іноземної мови: к.т.н., доцент кафедри САП Андрущак Н.А.

Консультант з економічної частини - к.е.н., доцент кафедри «Обліку та аналізу» Патрікі Н.П.

2019 рік. Склад державних екзаменаційних комісій

Кафедра "Системи автоматизованого проектування"

ДЕК по захисту магістерських кваліфікаційних робіт за спеціалізаціями:

  • «Інформаційні технології проектування»
  • «Системне проектування»
  • «Інформаційні системи та технології»

Члени ДЕК:

  1. Лобур Михайло Васильович, д.т.н., професор, зав. кафедри САП
  2. Каркульовський Володимир Іванович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
  3. Марікуца Уляна Богданівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
  4. Маркелов Олександр Едуардович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
  5. Патрікі Наталя Павлівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри ОА
  6. Колесник Костянтин Костянтинович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП

Голова ЕК Миклушка Ігор Зеновійович, декан факультету видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій Української академії друкарства, к.т.н., доцент.

Секретар ЕК доцент, доцент каф. САП Колесник Костянтин Костянтинович.