Випуск 2015 року

Спеціальність 7.05010102 "Інформаційні технології проектування"

Група ІТПс-21

Студент Тема диплому Керівник
Бурковський Роман Ігорович «Розроблення системи онлайнового збереження і перегляду відеоінформації»
«Development of online video information storage and view systems»
асистент Корпильов Д.В.
Винницький Роман Іванович «Дослідження ефективності методів апроксимації для візуалізації результатів моделювання пристроїв МЕМС»
«Research on the effectiveness of approximation methods for the MEMS devices simulation results visualization»
к.т.н., доцент каф.САП Каркульовський В.І.
Войціховський Максим Олегович «Розроблення підсистеми автоматизованого збору та опрацювання статистики пересування користувачів мобільних пристроїв»
«Development of automated collection subsystem and mobile devices users movement data processing»
к.т.н., асистент Дупак Б.П.
Гнатишин Юрій Володимирович «Проектування та дослідження фізичних характеристик композитних матеріалів в системі Ansys»
«Design and research of the physical characteristics of composite materials in the ANSYS system»
к.т.н., доцент Фармага І.В.
Кірдан Вадим Олегович «Розроблення інформаційного та програмного забезпечення автоматизованої підсистеми контролю за персоналом»
«Development of information support and software for automated staff control subsystem»
асистент Дупак Б.П.
Колосков Костянтин Олександрович «Розроблення моделі мікропомпи електростатичного типу в системі Comsol»
«The development of electrostatic micro pump model type in the Comsol system»
д.т.н., професор Теслюк В.М.
Костельний Володимир Васильович «Дослідження та розроблення алгоритмів пошуку найкоротших шляхів у процесі трасування друкованих плат»
«Research and development of algorithms for finding the shortest paths in the tracing of printed circuit boards»
к.т.н., асистент Кривий Р.З.
Мандибура Андрій Мирославович «Розроблення системи автоматизованого зберігання, використання та обміну віртуальними середовищами»
«Development of automated storage, usage and exchange of virtual environments system»
к.т.н., доцент Денисюк П.Ю.
Сагула Микола Михайлович «Розроблення мікропроцесорної системи для тестування електрообладнання міського електротранспорту»
«Development of microprocessor system for electric equipment testing of municipal vehicles»
старший викладач Панчак Р.Т.
Станков Володимир Володимирович «Розроблення підсистеми автоматизованого аналізу прогнозування та розрахунку пасажиропотоку для заданого маршруту»
«Development of automated analysis subsystem for forecasting and traffic flow calculation for a given route»
к.т.н., доцент Денисюк П.Ю.
Тенета Костянтин Ігорович «Розроблення підсистеми управління наданням ремонтно-будівельних послуг підвищеної небезпеки»
«Development of management subsystem by the high risk construction repair services»
к.т.н., доцент Фармага І.В.

Консультант з економічної частини – к.е.н., асист. кафедри «Обліку та аналізу» Лемішовська О.С.

Група ІТПс-21з

Студент Тема диплому Керівник
Гав'юк Петро Юрійович «Розроблення автоматизованої веб-орієнтованої системи для обробки зображень»
«Development of an automated Web-based system for image processing»
к.т.н., асистент Кривий Р.З.
Замурняк Костянтин Григорович «Дослідження та реалізація системи обліку з використанням NFC пристроїв»
«Research and implementation of accounting system using the NFC devices»
к.т.н., доцент Юрчак І.Ю.
Лаб'як Назарій Романович «Розроблення програмно-апаратного пристрою контролю дистанційного збору і реєстрації рівня води в свердловині»
«Development of software and hardware control device for remote collecting and recording of the water level in the well»
ст. викл. каф. САП Панчак Р.Т.
Прос Сергій Олександрович «Проектування і реалізація двохрівневої серверної частини великих Інтернет-проектів»
«Design and implementation of a two-tier server part of large Internet projects»
к.т.н., доцент Юрчак І.Ю.

Консультант з економічної частини – к.е.н., асист. кафедри «Обліку та аналізу» Лемішовська О.С.

Спеціальність 8.05010102 "Інформаційні технології проектування"

Група ІТПм-22

Студент Тема диплому Керівник
Большевський Роман Васильович «Розроблення та дослідження методів побудови математичного забезпечення для автоматизованого проектування пристроїв МЕМС»
«Research and development of mathematical software construction methods for the MEMS devices aided design»
к.т.н., доцент Каркульовський В.І.
Вороняк Руслан Романович «Моделі та засоби проектування автономної метеостанції»
«Models and means of autonomous weather station design»
д.т.н., професор Теслюк В.М.
Друшляківський Богдан Олександрович «Розроблення та дослідження програмно-апаратного комплексу для системи керування кроковими двигунами»
«Research and development of hardware and software complex for stepping motors control system»
ст. викл. Панчак Р.Т.
Зарицький Андрій Юрійович «Проектування та розроблення ігрової системи самонавчання»
«Design and development of self-education game system»
к.т.н., доцент Юрчак І.Ю.
Ільків Роман Юрійович «Розроблення та дослідження методів побудови інформаційного забезпечення для автоматизованого проектування пристроїв МЕМС»
«Research and development of information support construction methods for the MEMS devices aided design»
к.т.н., доцент Каркульовський В.І.
Каміновський Володимир Андрійович «Дослідження шляхів автоматизації формування звіту кафедри САП з наукової роботи, та практична реалізація запропонованих рішень»
«Study of the automation methods of research on Computer-aided design (CAD) department report generation and practical implementation of the proposed solutions»
к.т.н., асистент Мельник М.Р.
Гулюк Злата В'ячеславівна «Дослідження і розроблення алгоритму ієрархічного розміщення елементів на друкованих платах»
«Research and development of elements hierarchical arrangement algorithms on printed circuit boards»
к.т.н., ст. викл. Панчак Р.Т.
Лозинський Андрій Ярославович «Дослідження автоматизованих технологій POS систем»
«Research on the POS systems automated technologies»
к.т.н., доцент Іванців Р.Д.
Лукомський Роман Іванович «Розроблення методів розпізнавання образів на базі Raspberry Pi з використанням Open CV»
«The development of methods for pattern recognition based on Raspberry Pi using Open CV»
к.т.н., асистент Кривий Р.З
Лущик Юрій Петрович «Дослідження та оптимізація алгоритмів маршрутизації в опортуністичних мобільних соціальних мережах»
«Research and optimization of routing algorithms in opportunistic mobile social networks»
к.т.н., доцент Юрчак І.Ю.
Нарушинська Ольга Олександрівна «Розроблення та дослідження моделі давача тиску ємнісного типу в середовищі Comsol»
«Designed and research models capacitive sensor of pressure in the Comsol»
к.т.н., доцент Марікуца У.Б.
Низовець Денис Ігорович «Розроблення та дослідження інформаційної технології керування різнорідними пристроями в мобільних системах»
«Research and development of information technology for managing heterogeneous devices in mobile systems»
д.т.н., завідувач кафедри САП Лобур М.В.
Паучок Остап Миколайович «Дослідження способів застосування методу структурних матриць для автоматизованого проектування пристроїв МЕМС»
«Research on structural matrices method application for the MEMS devices aided design»
к.т.н., доцент Каркульовський В.І.
Свищук Любомир Юрійович «Дослідження автоматизації розгортання багатофункціональних серверів з використанням хмарних обчислень»
«Research on multifunctional servers deployment automation using cloud computing»
к.т.н., доцент Денисюк П.Ю.
Цибран Віталій Любомирович «Система автоматизації процесу комбінованого засвоєння знань»
«The system of the combined assimilation knowledge process automation»
к.т.н., доцент Денисюк П.Ю.

Консультант з економічної частини - к.е.н., доцент кафедри «Обліку та аналізу» Нашкерська М.М.

Спеціальність 7.05010103 "Системне проектування"

Група СПКс-21

Студент Тема диплому Керівник
Баранко Олег Ярославович «Розроблення клієнтської частини підсистеми побудови туристичних маршрутів»
«Development of a client side interface subsystem for a tourist route construction»
к.т.н., доцент Матвійків О.М.
Брилюк Дмитро Анатолійович «Проектування та розроблення системи для поточного контролю знань студентів»
«Design and development of systems for monitoring students knowledge»
к.т.н., доцент каф.САП Марікуца У.Б.
Вайнаровський Едгар Валерійович «Розроблення веб-орієнтованої системи з вивчення основ проектування електроакустичних перетворювачів»
«Development of web-based system for learning the basics of electroacoustic transducers design»
к.т.н., доцент каф.САП Марікуца У.Б.
Гадзера Ігор Сергійович «Розроблення системи збору даних про дорожні маршрути»
«Development of the road routes data collection system»
к.т.н., асист. каф.САП Зелінський А.Я.
Гурський Андрій Іванович «Розроблення серверної частини інтерактивної підсистеми побудови туристичних маршрутів»
«Development of the server side interactive subsystem for tourist route construction»
к.т.н., доцент каф.САП Матвійків О.М.
Карпляк Роман Володимирович «Розроблення системи управління навчальної моделі верстату з числовим програмним керуванням»
«Development of the control system for educational model of machine with numerical program control»
к.т.н., доцент Мазур В.В.
Кузьминих Марія В'ячеславівна «Розроблення автоматизованої системи для збору та аналізу дослідницької інформації»
«Development of the automated system for research data collection and analysis»
к.т.н., асист. Зелінський А.Я.
Куренда Андрій Ігорович «Проектування і реалізація геоінформаційної системи для візуалізації якості сервісу закладів»
«Design and implementation of geoinformation system for establishments quality service visualization»
к.т.н., доцент Юрчак І.Ю.
Москалюк Тарас Тарасович «Розроблення та дослідження системи віддаленого керування інтелектуальним будинком»
«Research and development of remote intelligent house control system»
д.т.н., професор Теслюк В.М.
Рибак Юрій Андрійович «Реалізація комп'ютерної підсистеми модифікованого методу фрактального стиснення зображень»
«Implementetion of computer subsystem of the fractal image compression modified method»
д.т.н., професор Теслюк В.М.
Романчак Василь Ігорович «Розроблення інтерактивної системи взаємодії для розподілених груп користувачів на основі безконтактного сенсорного контроллера»
«Development of interactive cooperation system for the distributed groups of users based on non-contact touch controller»
д.т.н., асистент Кривий Р.З.
Стецюк Олексій Іванович «Розроблення автоматизованої підсистеми віртуального навчального середовища для контролю успішності студентів з дисципліни ООП»
«Development of an automated subsystem of virtual learning environment for monitoring student’s archievements of the OOP subject»
асистент Дупак Б.П.
Стрижоус Вячеслав Ігорович «Проектування структури даних та розроблення веб сервісів для системи організації навчального процесу студента»
«The data structure design and web-services development for the system of student's educational process organization»
к.т.н., доцент Марікуца У.Б.
Шкіндер Андрій Вячеславович «Розроблення математичної моделі для системи організації навчального процесу студента»
«The mathematical model development for the system of student's educational process organization»
к.т.н., доцент Марікуца У.Б.
Якимець Андрій Романович «Розроблення системи розв'язання задачі призначення з використанням технологій CUDA»
«Development of the system for solving destination problems using the CUDA technology»
д.т.н., професор Теслюк В.М.

Консультант з економічної частини – к.е.н., доцент кафедри "Обліку та аналізу" Скибінська З.М.

Спеціальність 8.05010103 "Системне проектування"

Група СПКм-22

Студент Тема диплому Керівник
Децик Юрій Сергійович «Дослідження та розроблення інформаційного та лінгвістичного забезпечення для підсистеми комбінаторного синтезу»
«Research and development of information and linguistic support for combinatorial synthesis subsystem»
к.т.н., доцент Матвійків О.М.
Дикий Богдан Ярославович «Дослідження та розроблення генетичного алгоритму для пакування різногабаритних пакунків в транспортні контейнери»
«Research and development of genetic algorithm for packing various dimension packages in transport containers»
к.т.н., асистент Кривий Р.З.
Кикуш Олег Михайлович «Дослідження і застосування алгоритмів колективного інтелекту для пошуку оптимального маршруту в транспортних задачах»
«Research and application of swarm intelligence algorithms for finding the optimal route in transportation problems»
к.т.н., доцент Юрчак І.Ю.
Ковалюк Олег Любомирович «Дослідження і розроблення методів для вибору оптимального місцерозташування транспортного засобу на автомобільній стоянці»
«Research and development of methods to select the optimal location of vehicles on the parking lot»
к.т.н., асистент Кривий Р.З.
Коцупир Василь Богданович «Дослідження та розроблення методів міжсистемної інтеграції даних гетерогенного інформаційного середовища»
«Research and development of methods of intersystem data integration of heterogeneous information environment»
к.т.н., доцент Фармага І.В.
Петрук Тарас Юрійович «Розроблення та дослідження оптимізаційних моделей елементів МЕМС з застосуванням системи Ansys»
«Research and development of the MEMS elements optimization models using the Ansys system»
д.т.н., професор Теслюк В.М.
Сергієнко Владислав Романович «Розроблення та дослідження методу оцінки зміни положення та орієнтації автономного робота засобами візуальної одометрії»
«Research and development of visual odometry approach for assessing autonomous robot pose changes»
к.т.н., асистент Кривий Р.З.
Теслюк Тарас Васильович «Розроблення та дослідження cистеми управління "Інтелектуальною теплицею"»
«Research and development of "Intelligent greenhouse" control system»
к.т.н., доцент Денисюк П.Ю.
Яремкевич Роксолана Ігорівна «Дослідження кодів Соломона-Ріда для корекції однократних і багатократних помилок»
«Research of Solomon-Reed codes for correcting single and multiple errors»
к.т.н., доцент Іванців Р.Д.

Консультант з економічної частини - к.е.н., доцент кафедри «Обліку та аналізу» Скибінська З.М.

2015 рік. Склад державних екзаменаційних комісій

Кафедра "Системи автоматизованого проектування".

ДЕК по захисту бакалаврських робіт базового напрямку: 6.050101 "Комп'ютерні науки"

Члени ДЕК:

 1. Лобур Михайло Васильович, д.т.н., професор, зав. кафедри САП
 2. Теслюк Василь Миколайович, д.т.н., доцент, професор кафедри САП
 3. Каркульовський Володимир Іванович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
 4. Мельник Михайло Романович, к.т.н., асистент кафедри САП

Голова ДЕК Інженер – програміст ТзОВ ЕПАМ Систем (EPAM Systems) м.Львів, к.т.н., Свірідова Тетяна Валеріївна.

Секретар ДЕК - к.т.н., асистент каф. САП, Мельник Михайло Романович.


ДЕК по захисту магістерських кваліфікаційних робіт за спеціальностями:

 • 8.05010102 "Інформаційні технології проектування"
 • 8.05010103 "Системне проектування"

Члени ДЕК:

 1. Лобур Михайло Васильович, д.т.н., професор, зав. кафедри САП
 2. Каркульовський Володимир Іванович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
 3. Теслюк Василь Миколайович, д.т.н., доцент, професор кафедри САП
 4. Мазур Віталій Володимирович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП

Голова ДЕК - Інженер – програміст ТзОВ ЕПАМ Систем (EPAM Systems) м.Львів, к.т.н., Свірідова Тетяна Валеріївна.

Секретар ДЕК - к.т.н., доцент каф. САП Колесник Костянтин Костянтинович.


ДЕК по захисту дипломних робіт та проектів за спеціальностями:

 • 7.05010102"Інформаційні технології проектування"
 • 7.05010103 "Системне проектування"

Члени ДЕК:

 1. Лобур Михайло Васильович, д.т.н., професор, зав. кафедри САП
 2. Каркульовський Володимир Іванович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
 3. Марікуца Уляна Богданівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
 4. Мельник Михайло Романович, к.т.н., асистент кафедри САП

Голова ДЕК Інженер – програміст ТзОВ ЕПАМ Систем (EPAM Systems) м.Львів, к.т.н., Свірідова Тетяна Валеріївна.

Секретар ДЕК - к.т.н., доцент каф. САП Колесник Костянтин Костянтинович.