Випуск 2018 року

Спеціальність 122. Спеціалізація «Інформаційні технології проектування»

Група КНІТ-21

Студент Тема диплому Керівник
Бубній Сергій Михайлович «Розробка системи прогнозування оцінки складності технічних завдань»
«Development of the system for forecasting the evaluation of complexity of technical tasks»
к.т.н., доцент каф. САП Кривий Р.З.
Василишин БогданСтепанович «Моделювання мікрорідинних систем і пристроїв для точного дозування рідин»
«Simulation microfluidic systems and devices for accurate dosing of liquids»
д.т.н., професор каф. САП Лобур М.В.
Головчанський Олександр Володимирович «Дослідження акустичних характеристик актової зали НУ «Львівська політехніка»»
«Investigation of Acoustic Characteristics of the Assembly Hall of the Lviv Polytechnic National University»
к.т.н., доцент каф. САП Мельник М.Р.
Депа Костянтин Романович «Проектування модуля керування автономної сонячної станції для заряду мобільних пристроїв»
«Designing a control module for autonomous solar station for mobile devices charging»
д.т.н., професор каф. САП Лобур М.В.
Квич Юрій Володимирович «Використання активних моделей зовнішнього вигляду для розпізнавання облич»
«Facial recognition using active appearance models»
к.т.н., доцент каф. САП Фармага І.В.
Максимович Наталія Володимирівна «Розроблення прототипу мобільного додатку "Questure"»
«Designing a prototype of "Questure" mobile app»
к.т.н., доцент каф. САП Марікуца У.Б.
Манюк Олександр Михайлович «Дослідження та проектування інтерактивної підсистеми геотопологічної триангуляції для неоднорідних областей»
«Research and design of an geotopological triangulation interactive subsystem for non-homogeneous domains»
д.т.н., професор каф.САП Соколовський Я.І.
Мельник Ольга Романівна «Проектування силового модуля живлення автономної сонячної станції для заряду мобільних пристроїв»
«Designing a power module for autonomous solar station for mobile devices charging»
д.т.н., професор каф. САП Лобур М.В.
Налесник Дмитро Васильович «Розробка системи прокладання маршруту доставлення продукції в реальному часі»
«Development of a system of laying the products delivery route in real time»
к.т.н., доцент каф. САП Кривий Р.З.
Оніщук Сергій Васильович «Проектування і реалізація рекомендаційної експертної системи медичної діагностики»
«Design and implementation a recommendation expert system for medical diagnostic»
к.т.н., доцент каф. САП Юрчак І.Ю.
Садовий Тарас Дмитрович «Розробка інформаційного та апаратного забезпечення нагрівача води на основі індуктора»
«Development of software and hardware of water heater based on inductor»
д.т.н., професор каф. САП Теслюк В.М.
Сорокін Ігор Анатолійович «Модель та засоби контролера збору даних в адаптивній системі "Розумного будинку"»
«Model and tools of controller for data collection in the Adaptive System "Smart Home"»
д.т.н., професор каф. САП Теслюк В.М.
Тимочко Ірина Юріївна «Дослідження ефективності розпізнавання активності людини на основі даних сенсорів з мобільних пристроїв»
«Efficiency investigation of human activity recognition based on the sensor data of mobile devices»
к.т.н., доцент каф. САП Денисюк П.Ю.
Чубінський Роман Вікторович «Розроблення інформаційного забезпечення системи технологічної підготовки поліграфічного виробництва»
«Development of information support system of technological preparation of printing production»
д.т.н., професор каф. САП Теслюк В.М.
Яцків Галина Василівна «Дослідження методів автоматизованого проектування елементів скульптурних композицій за допомогою систем Autodesk»
«Researching methods of automated design of elements of sculptural composition with the help of Autodesk software»
к.т.н., доцент каф. САП Колесник К.К.

Консультант з економічної частини – к.е.н., доцент кафедри «Обліку та аналізу» Ольшанська М.В.

Спеціальність 122 Спеціалізація «Системне проектування»

Група КНСП-21

Студент Тема диплому Керівник
Вовчок Марко Андрійович «Модель та програмні засоби системи технологічної підготовки поліграфічного виробництва»
«Model and software tools of the system of technological preparation of printing production»
д.т.н., професор каф. САП Теслюк В.М.
Гуменний Михаіл Анатолійович «Дослідження та програмна реалізація методів захисту інформації на основі еліптичних кривих»
«Analysis and program realization of information protection methods based on elliptic curves»
к.т.н., доцент каф. САП Мельник М.Р.
Дитиняк Вадим Павлович «Аналіз авіаперевезень на основі історичних даних за допомогою логістичної регресії»
«Air traffic analysis based on historical data using logistic regression»
к.т.н., доцент каф. САП Кривий Р.З.
Дитиняк Юлія Юріївна «Розробка і реалізація системи для аналізу ринку нерухомості на основі Spark MLib»
«Development and implementation of a system for the real estate market analysis using Spark MLib»
к.т.н., доцент каф. САП Кривий Р.З.
Курінний Петро Петрович «Розроблення інформаційної системи для вибору оптимального тарифу на електроенергію»
«Development of an information system for choosing the optimal electricity tariff»
к.т.н., доцент каф. САП Денисюк П.Ю.
Сливка Наталія Ігорівна «Розробка системи для контролю споживання електричної енергії на базі мікроконтролера Arduino»
«Development of the system for controlling electric energy consumption based on the Arduino microcontroller»
к.т.н., доцент каф. САП Денисюк П.Ю.
Федюшко Лілія Миколаївна «Розроблення мобільного додатку для пошуку шляху за допомогою алгоритму А* в динамічній задачі комівояжера»
«Development of a mobile application to search the path with using the A algorithm in the dynamic salesperson's problem»
к.т.н., доцент каф. САП Денисюк П.Ю.
Янчук Нестор Юрійович «Автоматизація геометричного просторового моделювання приміщення з методами розпізнавання будівельного плану»
«Automation of geometric 3D premises modelling using methods of building plan recognition»
к.т.н., ст. викладач каф. САП Маркелов О.Е.

Консультант з економічної частини – к.е.н., доцент кафедри «Обліку та аналізу» Патрікі Н.П.

2018 рік. Склад державних екзаменаційних комісій

Кафедра "Системи автоматизованого проектування"

ДЕК по захисту магістерських кваліфікаційних робіт за спеціалізаціями:

  • «Інформаційні технології проектування»
  • «Системне проектування»

Члени ДЕК:

  1. Лобур Михайло Васильович, д.т.н., професор, зав. кафедри САП
  2. Каркульовський Володимир Іванович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
  3. Марікуца Уляна Богданівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
  4. Маркелов Олександр Едуардович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
  5. Патрікі Наталя Павлівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри ОА
  6. Колесник Костянтин Костянтинович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП

Голова ЕК Миклушка Ігор Зеновійович, декан факультету видавничо-поліграфічних та інформаційних технологій Української академії друкарства, к.т.н., доцент.

Секретар ЕК доцент, доцент каф. САП Колесник Костянтин Костянтинович.