Випуск 2016 року

Спеціальність 7.05010102 "Інформаційні технології проектування"

Група ІТПс-21

Студент Тема диплому Керівник
Дашо Володимир Васильович «Проектування і тестування системи контролю та обліку ключів в підрозділі»
«Design and testing of system for control and accounting of keys in department»
д.т.н., зав. каф. САП Лобур М.В.
Долівець Антон Сергійович «Розробка програмного забезпечення для резервування номерів у готелі»
«Software development for hotel rooms reservation»
асистент каф. САП Дупак Б.П.
Кичма Ігор Володимирович «Розроблення автоматизованої веб-системи тестування знань студентів»
«The development of automated web-system for testing students»
ст. викл.каф. САП Корпильов Д.В.
Клімковський Мар'ян Васильович «Автоматизована система візуалізації та навігації з інтеграцією API Google Maps»
«The automated visualization and navigation system with integration of API Google Maps»
к.т.н., доцент каф. САП Юрчак І.Ю.
Коцупир Володимир Ярославович «Розробка середовища для тестування та аналізу стратегічних алгоритмів»
«Development of environment is for testing and analysis ofstrategic algorithms»
к.т.н., доцент каф. САП Марікуца У.Б.
Майка Віталій Ігорович «Розробка Web-системи, обліку вільних транспортних засобів-велосипедів в місті»
«Developing the web-based interface system for registering the free means of transportation units (bicycles) within the limits of a city»
ст. викл.каф. САП Корпильов Д.В.
Омельчук Тарас Русланович «Розробка автоматизованої інформаційної веб-системи обліку вільних місць в гуртожитку»
«Development automated information Web-system for accounting of free places in the dormitory»
ст. викл.каф. САП Корпильов Д.В.
Трубачев Андрій Юрійович «Розроблення ядра начальної системи для дисципліни «Дискретні моделі в САПР»
«Development education system core for discipline «Discrete models in CAD»
к.т.н., доцент каф. САП Каркульовський В.І.
Федишин Микола Романович «Проектування та реалізація графічного редактора на основі технології HTML5 Canvas»
«Design and implementation graphic editor based on HTML5 Canvas»
к.т.н., доцент каф. САП Юрчак І.Ю.
Шидловський Максим Тарасович «Інтерактивна адміністративна панель редагування записів на веб-сайті»
«Interactive administrative panel for editing entries of Web site»
к.т.н., доцент каф. САП Юрчак І.Ю.
Пахолок Роман Ігорович Розроблення мобільного додатку для ОС Андроїд із стенагрофічним методом захисту інформації доцент каф. САП Юрчак І.Ю.

Консультант з економічної частини – к.е.н., асист. кафедри «Обліку та аналізу» Лемішовська О.С.

Спеціальність 8.05010102 "Інформаційні технології проектування"

Група ІТПм-22

Студент Тема диплому Керівник
Березюк Володимир Андрійович «Проектування та дослідження системи керування охолодженням в 3D просторі»
«Design and research of cooling system control in 3D space»
к.т.н., доцент каф. САП Марікуца У.Б.
Головчук Ігор Михайлович «Розробка системи автоматизації документообігу екіпажу невідкладної допомоги»
«Development the system of automatization document workflow for ambulance crew»
к.т.н., асист. каф. САП Зелінський А.Я.
Завойко Софія Богданівна «Розробка і реалізація системи дослідження алгоритмів багатокритеріального еволюційного пошуку»
«Development and realization of the system for research of multiobjective evolutionary search algorithms»
к.т.н., доцент каф. САП Кривий Р.З.
Карпіш Юлія Степанівна «Розробка автоматизованої підсистеми під мобільну платформу для обміну книгами між користувачами»
«The development of an automated subsystem in a mobile platform for the books exchange between users»
к.т.н., доцент каф. САП Юрчак І.Ю.
Ковальчук Галина Іванівна «Розробка автоматизованої підсистеми під мобільну платформу для контролю стану комунального майна»
«Development of an automated subsystem in a mobile platform to support municipal community servise»
к.т.н., доцент каф. САП Мельник М.Р.
Кульпа Микола Ігорович «Моделювання привідного механізму з пневмо акумулятором для електромобілів»
«Modeling of the drive mechanism with pneumo accumulator for electric vehicles»
д.т.н., проф. каф. САП Теслюк В.М.
Майсаковський Роман Іванович «Дослідження і реалізація розпізнавання обличчя за методом головних компонент»
«Research and implementation of face recognition by principal components analysis»
к.т.н., доцент каф. САП Юрчак І.Ю.
Мартиняк Анастасія Андріївна «Дослідження методів моделювання акустичного поля в закритих приміщеннях»
«Research of the acoustic field modeling methods in enclosed spaces»
к.т.н., доцент каф. САП Мельник М.Р.
Медвідь Андрій Володимирович «Проектування та розроблення адаптивної нейронної мережі для клієнтської частини системи збору, обробки, класифікації та прогнозування статистичних даних»
«Adaptive client part processing, collecting, data classification and statistics forecasting system neural network design and development»
к.т.н., асис. каф. САП Зелінський А.Я.
Мельник Тетяна Ярославівна «Дослідження методів і засобів 3-D моделювання та розміщення елементів на друкованих платах»
«Research of methods and tools for 3D modeling and placing of elements on circuit boards»
к.т.н., доцент каф. САП Колесник К.К.
Рубін Олена Русланівна «Розроблення і реалізація веб-застосунку для візуалізації результатів моделювання в середовищі Comsol Multiphysics»
«Development and implementation of web-application for visualization of simulation results in Comsol Multiphysics»
к.т.н., доцент каф. САП Кривий Р.З.
Строган Христина Романівна «Розроблення інтегрованої підсистеми моделювання тепло-масообміну газодинамічних реакторів в середовищі Comsol»
«The development of integrated subsystems simulation of heat-mass transfer of gas-dynamic reactors with help of Comsol»
д.т.н., доцент каф.САП Матвійків О.М.
Шерстнякова Олена Володимирівна «Дослідження та аналіз типових конструкцій мікропомп»
«Research and analysis of typical micropump constructions»
к.т.н., доцент каф. САП Мельник М.Р.

Консультант з економічної частини - к.е.н., доцент кафедри «Обліку та аналізу» Нашкерська М.М.

Спеціальність 7.05010103 "Системне проектування"

Група СПКс-21

Студент Тема диплому Керівник
Гуменний Любомир Олександрович «Розробка і реалізація автоматизованої підсистеми моделювання тонкоплівкового резонатора МЕМС на основі Comsol Multiphysics 5.1»
«Development and implementation of an automated subsystem modeling of thin-film resonator MEMS based Comsol Multiphysics 5.1»
к.т.н., доц. каф. САП Кривий Р.З.
Єрченко Маркіян Олегович «Геоінформаційний веб-сервіс обробки та візуалізації об'єктів з інтеграцією API Google Maps»
«Geoinformation web service processing and visualization objects with integration API Google Maps»
к.т.н., доцент каф. САП Юрчак І.Ю.
Кекляк Максим Миколайович «Математичні методи та моделі підтримки прийняття рішень в управлінні проектами»
«Mathematical methods and decision-making support models in project management»
к.т.н., доц. каф. САП Марікуца У.Б.
Киценюк Максим Леонідович «Розроблення автоматизованої підсистеми для резервування та придбання авіаквитків»
« The development of a subsystem for the automated booking and purchasing tickets for flights»
асист. каф. САП Дупак Б.П.
Константиновський Іван Сергійович «Проектування механічної взаємодії між обєктами у системі контролю та обліку ключів в підрозділі»
«Design of the mechanical interaction between objects in the system of control and accounting keys in subsection»
д.т.н., зав. каф. САП Лобур М.В.
Кравчук Володимир Андрійович «Проектування автоматизовної підсистеми контролю обліку техніки на підприємстві»
«Designing of automated sub-system for accounting of hardware equipment at the company»
к.т.н., доц. каф.САП Марікуца У.Б.
Левицький Олексій Олексійович «Проектування підсистеми планування термінів проведення подій в різних часових зонах»
«Designing of subsystem for planning timing of events in different time zones»
к.т.н., доц. каф. САП Марікуца У.Б.
Ленько Юрій Степанович «Задача пошуку однорідних областей в цифровому зображенні»
«A problem of homogenous regions detection in a digital image»
к.т.н., доцент каф. САП Стех Ю.В.
Рейко Іван Миколайович «Інтерактивна онлайн-система дистанційного навчання і оцінювання знань студентів»
«Interactive online remote learning and assessment of student learning»
к.т.н., доц. каф. САП Марікуца У.Б.
Семків Ігор Богданович «Проектування автоматизованої підсистеми контролю звітності робочого часу на підприємстві»
«Designing of automated sub-system for management of time reporting activities at the company»
к.т.н., доц.. каф. САП Марікуца У.Б.
Тураш Юрій Юрійович «Розробка системи аналізу інформаційних Web-ресурсів для автоматизації процесу отримання новин»
«Development of the Web resources analysis system to automate the process of obtaining news»
к.т.н., асистент каф. САП Зелінський А.Я.
Чорній Андрій Юрійович «Моделювання системи керування та процесів функціонування розумного будинку для потреб користувача»
«Simulation control system and the functioning smart home to user needs»
асистент каф. САП Ханас Ю.Ю.

Консультант з економічної частини – к.е.н., доцент кафедри "Обліку та аналізу" Скибінська З.М.

Спеціальність 8.05010103 "Системне проектування"

Група СПКм-22

Студент Тема диплому Керівник
Андрусів Марія Ігорівна «Моделювання та аналіз ємнісних сенсорів на основі пористих мікроструктур»
«Modeling and analysis of capacitance sensors based on porous microstructure»
д.т.н., доц. каф. САП Матвійків О.М.
Баландюх Олег Андрійович «Інформаційне забезпечення системи автоматизованого проектування інтелектуальних пристроїв»
«Information supply for CAD of system intelligent devices»
д.т.н., проф. каф. САП Теслюк В.М.
Басалкевич Олександр Андрійович «Аналіз та вдосконалення системи прототипування шаблонних тестів з електронних рукописів конспектів лекцій»
«Analysis and improvement of the system of prototyping the pattern tests from electronic compendiums of lectures»
к.т.н., доцент каф. САП Марікуца У.Б.
Возняк Володимир Васильович «Моделі і методи контролю та обліку ключів в підрозділі»
«Models and methods of control and accounting keys in department»
д.т.н., проф. каф. САП Лобур М.В.
Карпа Дмитро Михайлович «Проектування та розроблення адаптивної нейронної мережі для серверної частини системи збору, обробки, класифікації та прогнозування статистичних даних»
«Adaptive server part processing, collecting, data classification and statistics forecasting system neural network design and development»
к.т.н., асис. каф. САП Зелінський А.Я.
Купець Ігор Володимирович «Система зменшення потужності множини альтернативних рішень для автоматизації проектування інтелектуальних пристроїв»
«System that reduces set of alternative solutions for automation design of intelligent devices»
д.т.н., проф. каф. САП Теслюк В.М.
Левицька Христина Володимирівна «Розроблення автоматизованої системи аналізу металовмісних полімер-силікатних композитів»
«The development of an automated analysis system of metal polymer-silicate composites»
д.т.н., проф. каф. САП Теслюк В.М.
Сухацький Роман Вікторович «Проектування системи статистичного аналізу даних семестрової мультимедійної звітності навчання»
«Designing system of statistical data analysis reporting semester multimedia learning»
ст. викладач каф. САП Маркелов О.Е.
Цедуляк Тарас Богданович «Математичне і алгоритмічне забезпечення 3Д кінематичної метафори "робочого столу" інтерфейсу користувача»
«Mathematical and algorithmic software 3D kinematic metaphor of the "desktop" user interface»
ст. викладач каф. САП Маркелов О.Е.

Консультант з економічної частини - к.е.н., доцент кафедри «Обліку та аналізу» Скибінська З.М.

2016 рік. Склад державних екзаменаційних комісій

Кафедра "Системи автоматизованого проектування".

ДЕК по захисту бакалаврських робіт базового напрямку: 6.050101 "Комп'ютерні науки"

Члени ДЕК:

 1. Лобур Михайло Васильович, д.т.н., професор, зав. кафедри САП
 2. Теслюк Василь Миколайович, д.т.н., доцент, професор кафедри САП
 3. Каркульовський Володимир Іванович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
 4. Мельник Михайло Романович, к.т.н., асистент кафедри САП

Голова ДЕК Інженер – програміст ТзОВ ЕПАМ Систем (EPAM Systems) м.Львів, к.т.н., Свірідова Тетяна Валеріївна.

Секретар ДЕК - к.т.н., асистент каф. САП, Мельник Михайло Романович.


ДЕК по захисту магістерських кваліфікаційних робіт за спеціальностями:

 • 8.05010102 "Інформаційні технології проектування"
 • 8.05010103 "Системне проектування"

Члени ДЕК:

 1. Лобур Михайло Васильович, д.т.н., професор, зав. кафедри САП
 2. Каркульовський Володимир Іванович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
 3. Теслюк Василь Миколайович, д.т.н., доцент, професор кафедри САП
 4. Мазур Віталій Володимирович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП

Голова ДЕК - Інженер – програміст ТзОВ ЕПАМ Систем (EPAM Systems) м.Львів, к.т.н., Свірідова Тетяна Валеріївна.

Секретар ДЕК - к.т.н., доцент каф. САП Колесник Костянтин Костянтинович.


ДЕК по захисту дипломних робіт та проектів за спеціальностями:

 • 7.05010102"Інформаційні технології проектування"
 • 7.05010103 "Системне проектування"

Члени ДЕК:

 1. Лобур Михайло Васильович, д.т.н., професор, зав. кафедри САП
 2. Каркульовський Володимир Іванович, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
 3. Марікуца Уляна Богданівна, к.т.н., доцент, доцент кафедри САП
 4. Мельник Михайло Романович, к.т.н., асистент кафедри САП

Голова ДЕК Інженер – програміст ТзОВ ЕПАМ Систем (EPAM Systems) м.Львів, к.т.н., Свірідова Тетяна Валеріївна.

Секретар ДЕК - к.т.н., доцент каф. САП Колесник Костянтин Костянтинович.