Маркелов Олександр Едуардович

Маркелов Олександр Едуардович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри САП

E-mail: Oleksandr.E.Markelov@lpnu.ua

Освіта:

 • Бакалавр комп'ютерних наук, Державний університет "Львівська політехніка", факультет комп'ютерної техніки та інформаційних технологій. 1995-1999.
 • Магістр інформаційних технологій проектування, Національний університет "Львівська політехніка", факультет комп'ютерної техніки та інформаційних технологій. 1999-2000.

Професійна діяльність:

 • 2001-2011 - асистент кафедри САП.
 • 2011-2017 - старший викладач кафедри САП.
 • 2017-2019 - к.т.н., старший викладач кафедри САП.
 • 2019-теперішній час - к.н.т., доцент кафедри САП.

Наукові інтереси:

Моделі і методи проектування візуальних діалогів, інтерактивна взаємодія, дослідження та проектування користувацьких інтерфейсів, ергономічне проектування, ергономіка при розробці програмного забезпечення, процеси та принципи ергономічного проектування, інженерна психологія, Інтернет-технології, програмування та їхнє застосування при розробці систем САПР електроніки.

Основні публікації:

 1. Маркелов О. Е., Ієвлєв О. М. Огляд сприятливих факторів міжнародній академічній мобільності у вищій освіті на сайті університету // Професійний розвиток педагога в умовах інтеграції до європейського освітнього простору : міжнародна академічна та професійна / професійно-педагогічна мобільність (присвячена 60-річчу кафедри педагогіки та інноваційної освіти Інституту права, психології та інноваційної освіти) : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 21 вересня 2023 р.). – 2023. – C. 86–90.
 2. Маркелов О. Е., Носкова М. В. Анкетовані індекси прийняття мов програмування серед здобувачів гуманітарних спеціальностей // Реалізація освітніх ініціатив в умовах воєнного часу: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 жовтня 2022 р., Львів. – 2022. – C. 127–132.
 1. Маркелов О. Е. Співставлення глядацької уваги здобувачів освіти до навчального відео «до» й «під час» кризових станів // Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні : матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації (Одеса, 03 травня 2022 - 13 червня 2022 р.). – 2022. – C. 291–295.
 2. Ієвлєв О. М., Маркелов О. Е. Організація «time & task tracking» при навчанні програмуванню здобувачів вищої освіти гуманітарного напряму за допомогою інструменту «feedback» навчальної платформи Moodle // Реалізація освітніх ініціатив в умовах воєнного часу: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 жовтня 2022 р., Львів. – 2022. – C. 141–145. (ПІО-2, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 1. Volodymyr Shymanskyi, Yaroslav Sokolovskyy, Iryna Boretska, Ivan Sokolovskyy, Oleksandr Markelov, Oleksandr Storozhuk. Application of FEM with piecewise Mittag-Leffler functions basis for the linear elasticity problem in materials with fractal structure // Перспективні технології і методи проєктування МЕМС : матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції MEMSTECH, Поляна, Україна, 12–16 травня 2021 р. – 2021. – C. 16–19. (SciVerse SCOPUS).
 1. Денисюк П. Ю., Борейко О. Ю., Маркелов О. Е., Теслюк В. М. Розроблення комп'ютерної підсистеми автоматизованого аналізу, прогнозування та розрахунку пасажиропотоку для заданого маршруту в місті Львові // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць. – 2018. – Т. 28, № 6. – С. 129–135. (Index Copernicus International).
 1. Маркелов О.Е. Інструментальні засоби автоматизації синтезу інтерфейсів користувача на базі репозиторію інтелектуальних патернів // автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.12 “Системи автоматизації проектувальних робіт” НУ “Львівська політехніка” – Львів, 2017. – С.20, - Бібліогр.: 28 назв. – 2017. – C.1–20.
 2. Маркелов О.Е. Інструментальні засоби автоматизації синтезу інтерфейсів користувача на базі репозиторію інтелектуальних патернів. // дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2017. – 184 с. – Бібліографія: с. 164–182 (160 назв). – 2017. – C.1–184.
 3. Oleksandr Markelov. Development of computer-aided tools for UI synthesis based on monitoring of usage and the source code repository // International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology. – 2016. – Vol.5, № 12. – P.2733–2737. (Google Scholar, Index Copernicus International).
 1. Markelov O., Basalkevych O. Automation of prototyping the pattern tests from an electronic compendium of lectures // 5-ий Міжнародний науковий молодіжний науковий форум "Litteris et Artibus": Матеріали (Львів,Україна, 26-28 листопада 2015). - 2016. - P. 84-87.
 2. Маркелов О.Е., Сухацький Р.В. Розроблення програмного забезпечення відеореєстрації навчальних робіт // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології: Матеріали VІ Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів (м. Тернопіль, 2016 р.). - 2016. - C. 132-133.
 3. Маркелов О.Е., Цедуляк Т.Б. Створення програмного забезпечення інтерактивної 2D кінематичної метафори "робочого столу" інтерфейсу користувача // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології: Матеріали VІ Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів (м. Тернопіль, 2016 р.). - 2016. - C. 134-135.
 1. Методи побудови інтелектуального інтерфейсу користувача в автоматизованому проектуванні: конспект лекцій для студентів спец. 7.05010103/8.05010103 "Системне проектування" / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка",Ч. 1; [уклад.: Маркелов Олександр Едуардович]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014 .-92 с.-Бібліогр.: с. 85-91 (106 назв) .-14,00 Шифр: 004.5(075.8) Авторський знак: М266
 1. Oleksandr Markelov. Information integration of the repository of software ui components with the data structure of user interaction // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] / відп. ред. М.В. Лобур.-Л.: Вид-во Нац.ун-ту "Львів. політехніка", 2013. - С. 46-50. - (Вісник / Нац. ун-т "Львів. політехніка"; № 777).
 2. Oleksandr Markelov, Andrii Kovalchuk. Usage Of MS Visual Studio Winforms Designer As Schematic Prototyping Tool For Solidworks 3D: Experience Of Both API Integration // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання: матеріали двадцять другої Міжнар. українсько-польської конф. CADMD2014, 10-11 жовтня 2014., Львів, Україна /Л.: Вид-во Нац.ун-ту "Львів. політехніка", 2014- С.46-49-Парал.тит.арк.англ.
 3. Маркелов О.Е., Баранко О.Я. Серверна складова підсистеми автоматизації персоніфікованого інформування студентів поточним станом навчального процесу // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології:матеріали ІV Всеукр. школи-семінару молодих вчен. і студ. (АСІТ' 2014), 16-17 трав. 2014, Тернопіль, Україна /М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т комп'ютер. інформ. технологій, Асоц. фахівців комп'ютер. інформ. технологій, -Тернопіль., 2014.-С. 123-124.- Бібліогр.: 2 назв. - ISBN: 978-966-654-343-4
 4. Маркелов О.Е., Гурський А.І. Клієнтська складова підсистеми персонального стану навчального процесу для інформування студентів та викладача під ОС Android // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології:матеріали ІV Всеукр. школи-семінару молодих вчен. і студ. (АСІТ' 2014), 16-17 трав. 2014, Тернопіль, Україна/М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т комп'ютер. інформ. технологій, Асоц. фахівців комп'ютер. інформ. технологій, -Тернопіль., 2014.-С. 125-126.- Бібліогр.: 2 назв- ISBN: 978-966-654-343-4
 5. Маркелов О.Е., Казарян А.Г. Процес перетворення графічних прототипів віконних форм інтерфейсу користувачів ПЗ у програмний код // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології:матеріали ІV Всеукр. школи-семінару молодих вчен. і студ. (АСІТ' 2014), 16-17 трав. 2014, Тернопіль, Україна/М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т комп'ютер. інформ. технологій, Асоц. фахівців комп'ютер. інформ. технологій, -Тернопіль., 2014.-С. 127-128.- Бібліогр.: 3 назв- ISBN: 978-966-654-343-4
 6. Маркелов О.Е., Ковалик Ю. М. Дослідження програмних інструментів моніторингу подій ПЗ для виявлення продуктивності взаємодій з користувачами // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології: матеріали ІV Всеукр. школи-семінару молодих вчен. і студ. (АСІТ' 2014), 16-17 трав. 2014, Тернопіль, Україна/М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т комп'ютер. інформ. технологій, Асоц. фахівців комп'ютер. інформ. технологій, -Тернопіль., 2014.-С. 129-130.- Бібліогр.: 6 назв- ISBN: 978-966-654-343-4
 7. Маркелов О.Е., Ковальчук А.М. Систематизація площинних шаблонів компонування груп елементів користувацького інтерфейсу // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології: матеріали ІV Всеукр. школи-семінару молодих вчен. і студ. (АСІТ'2014), 16-17 трав. 2014, Тернопіль, Україна/М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т комп'ютер. інформ. технологій, Асоц. фахівців комп'ютер. інформ. технологій, -Тернопіль., 2014.-С. 131-132.- Бібліогр.: 3 назв- ISBN: 978-966-654-343-4
 8. Маркелов О.Е., Ковалюк О.Л. Автоматизація електронного ведення журналу викладача з статистичним аналізом результативності студентів // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології: матеріали ІV Всеукр. школи-семінару молодих вчен. і студ. (АСІТ'2014), 16-17 трав. 2014, Тернопіль, Україна / М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т комп'ютер. інформ. технологій, Асоц. фахівців комп'ютер. інформ. технологій, -Тернопіль., 2014.-С. 133-134.- Бібліогр.: 2 назв- ISBN: 978-966-654-343-4
 9. Маркелов О.Е., Потапчук І.В. Автоматизація підбору тем керівників та студентів за критеріями, при дипломному проектування для дистанційного навчання // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології: матеріали ІV Всеукр. школи-семінару молодих вчен. і студ. (АСІТ' 2014), 16-17 трав. 2014, Тернопіль, Україна/М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т комп'ютер. інформ. технологій, Асоц. фахівців комп'ютер. інформ. технологій, -Тернопіль., 2014.-С. 135-136.- Бібліогр.: 5 назв- ISBN: 978-966-654-343-4
 10. Маркелов О.Е., Штогрин О. Автоматизація процесу 3D-моделювання топології обличчя певної особи на основі адаптації базової 3D-моделі // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології:матеріали ІV Всеукр. школи-семінару молодих вчен. і студ. (АСІТ' 2014), 16-17 трав. 2014, Тернопіль, Україна/М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т комп'ютер. інформ. технологій, Асоц. фахівців комп'ютер. інформ. технологій, -Тернопіль., 2014.-С. 137-138.- Бібліогр.: 7 назв- ISBN: 978-966-654-343-4
 11. Лозинський А.Я., Маркелов О.Е., Іванців Р.-А.Д. Фактори впливу на параметри людино-технічних, людино-інформаційних комплексів // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології:матеріали ІV Всеукр. школи-семінару молодих вчен. і студ. (АСІТ' 2014), 16-17 трав. 2014, Тернопіль, Україна/М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т, Ф-т комп'ютер. інформ. технологій, Асоц. фахівців комп'ютер. інформ. технологій, -Тернопіль., 2014.-С. 177-178.- Бібліогр.: 2 назв- ISBN: 978-966-654-343-4
 12. Markelov Oleksandr, Kazarian Artem. Computer Aided Programming of Segment User Interface Prototype from Graphic Sketch // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали дев'ятої міжнар.конф. CSIT'2014, 18-22 листоп. 2014, Львів, Україна / Нац. ун-т "Львів. політехніка"- Л.: Вежа і Ко, 2014. C.148-148.
 1. Markelov O. Database of visual and source code components of user interface: information. // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика: [зб. наук. пр.] відп. ред. М.В. Лобур.-Л.: Вид-во Львівської політехніки, 2012. - С. 109-113. - Вісник Нац. ун-т "Львів. політехніка"; № 747.
 2. Oleksandr Markelov, Sergii Pastukh, Mykhaylo Lobur, Sofia Bobalo. Repository of Reengineering Source Code Patterns in UI Designing: the General Information Structure // Досвід розробка і застосування САПР в мікроелектроніці: матеріали тринадцятої міжнар. конф. CADSM 2013, 19-23 лютого 2013, Поляна, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C.455.
 3. Oleksandr Markelov. Information System for Parametrized Comparison of Set of Tools for User Interfaces Prototyping // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали восьмої міжнар.конф. CSIT'2013, 11-16 листоп. 2013, Львів, Україна Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л.: Вежа і Ко, 2013. - C. 132.
 1. Маркелов О. Е. Класифікація інтерактивних взаємодій користувача з програмним забезпеченням. Вісник НУ "ЛП" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №711-2011р., с. 15-21..
 2. Oleksandr Markelov, Mykhaylo Lobur. The Review of CAD Software in Machinery Design: Spectral Characteristics of GUI components. Proceedings of the XX Ukrainian-Polish Conference CAD in Machinery Design - Implementation and Educational Issues. 11 - 13 October 2012 Lviv, Ukraine.-Pp. 96-98.
 3. Теслюк В.М., Маркелов О.Е., Качала В.Б. Огляд підходів при виборі апаратно-програмних компонентів для дистанційного супроводу об'єктів. Сучасні комп'ютерні інформаційні технології: Матеріали II Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ'2012. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012. c. 105-107; ДБ/МЕМС КПКВ 2201040.
 4. Oleksandr Markelov. Analytical Technique for Selecting a Tool to User Interface Prototyping. Proc. of the VII-th Intern. Conf. of Computer Science & Information Technologies 2012 (CSIT'2012). - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2012. - Pp. 80-82.
 1. Oleg Kobyrynka, Yurij Stekh, Oleksandr Markelov. Comparison analysis of methods implemented in MATHLAB for fuzzy logic algorithms. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 239-240.
 2. Oleksandr Markelov, Mykhaylo Lobur. Repository of User Interface Controls in area of Electronic Design Automation Software for Usability Improvement. Proc. of the XI Intern. Conf. on The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM'2011). - Lviv - Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2011. - Pp. 314-315.
 3. Яворський Н.Б., Маркелов О.Е. Підсистема автоматичного сигнального відеодетектування рухомих об'єктів. Сучасні комп'ютерні інформаційні технології: Матеріали Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ'2011. - Тернопіль: Економічна думка. 2011. - C. 91-92.
 4. Маркелов О.Е., Зарічний Р.Я. Концептуальна схема системи реального часу передавання мульти інтерактивних даних. Сучасні комп'ютерні інформаційні технології: Матеріали Всеукраїнської школи- семінару молодих вчених і студентів АСІТ'2011. - Тернопіль : Економічна думка. 2011. - C. 111-112.
 5. Маркелов О.Е., Пастух С.В. Структурні рішення проектування системи автоматизованого реінжинірингу інтерфейсу користувача. Сучасні комп'ютерні інформаційні технології: Матеріали Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ'2011. - Тернопіль : Економічна думка. 2011.- C. 113-114.
 6. А.Э. Маркелов, М.В. Лобур, С.И. Бобало, У.Б. Марикуца. Опыт использования сервисов Google и системы Moodle для поддержки учебного процесса студентов. Дистанционное обучение - образовательная среда XXI века: Материалы VII Международной научно-методической конференции ДО-2011. 1-2 декабря 2011. - Минск, Белоруссия. 2011. - C. 70-73.
 1. О.Е. Маркелов, М.В. Лобур. Моделювання досвіду користувача програмного забезпечення САПР накопиченням діалогової інформаційної діяльності. Вісник Національного університету "Львівська політехніка": Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика № 685. - Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка". - 2010. - C. 181-186.
 2. Лобур М., Маркелов О., Бобало С. Аналіз мов опису користувацьких інтерфейсів для застосування у програмному забезпеченні САПР. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" Комп'ютерні науки та інформаційні технології № 663.- Львів: Видавництво НУ"Львівська політехніка". 2010 - C. 110-119.
 3. Oleksandr Markelov, Mykhaylo Lobur, Sofia Bobalo. Collecting Data of User's Activities in Interface Layout of MEMS CAD Software, Perspective Technologies and Methods in MEMS Design: Materials of the VI-th International Conference MEMSTECH'2010, April 20-23 2010. Lviv-Polyana: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 44-45.
 4. Oleksandr Markelov, Mykhaylo Lobur. Kinetic User Interface for Human-Computer Interactions: Systematized Review. Proceeding of the XVIII Ukrainian - Polish Conference on "CAD in Machinery Implementation and Educational Problems" 14 - 16 October 2010.- Lviv, Ukraine: Publishing House Vezha&Co. 2010.- Pp. 69-73.
 5. Oleh Chorny, Oleksandr Markelov, Pavlo Denysyuk. Program Development of information environment for exchanging project messages in CAD. V-th International Scientific and Technical Conference "Computer Sciences and Information Technologies"(CSIT'2010, Lviv, UKRAINE, October 14-16). - Lviv: Publishing House Vezha&Co 2010. P. 132.
 6. Oleh Chorny, Oleksandr Markelov, Pavlo Denysyuk. Structural diagram of Information environment for exchanging drawing fragments like quick messages in CAD systems. Perspective Technologies and Methods in MEMS Design: Materials of the VI-th International Conference MEMSTECH'2010, April 20-23, 2010. - Lviv: Publishing House Vezha&Co. 2010.- P. 217.
 7. Oleksandr Markelov, Mykhaylo Lobur, Sofiya Bobalo. Tracking User Interface Events: Information Structure of Tool. Proceeding of the V International Scientific and Technical Conference "Computer Science & Information Technologies" 14 - 16 October 2010.- Lviv, Ukraine. 2010.- Pp. 121-122.
 8. Маркелов Олександр Едуардович. Геометричне моделювання у конструюванні інженерних об’єктів та систем (частина 1) [Текст] : конспект лекцій для студ. баз. напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" : в 2 ч. / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: О. Е. Маркелов, В. І. Каркульовський]. – Ч.1. – Львів : Вид-во каф. САП Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. – 94 с., – 48 рис., – 3 табл., – алф.покаж: с. 81-84. – Бібліогр.: с. 89–93 (71 назв). – Зареєстровано в Навчально-методичному управлінні НУ "Львівська політехніка" 23.09.2010, № 3184.
 9. Маркелов Олександр Едуардович. Геометричне моделювання у конструюванні інженерних об’єктів та систем (частина 2) [Текст] : конспект лекцій для студ. баз. напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" : в 2 ч. / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: О. Е. Маркелов, В. І. Каркульовський]. – Ч.2. – Львів : Вид-во каф. САП Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. – 82 с., – 63 рис., – 11 табл. – алф.покаж: с. 72-74. – Бібліогр.: с. 80–81 (27 назв). – Зареєстровано в Навчально-методичному управлінні НУ "Львівська політехніка" 23.09.2010, № 3185.
 1. Олександр Маркелов, Вадим Маркелов, Сервіс Internet бездротового доступу до схемотехнічних даних САПР засобами WML/WAP, Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2009, 14-16 травня, 2009, Україна, Львів, C.108-111.
 1. Vadym Markelov, Oleksandr Markelov. GeOpticsCAD Tool - Visual Modeling of 3D View in Optical Systems. //Proc. of IXth International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February, 20-24, Polyana, Ukraine, pp.451-452.
 1. Fedasyuk D., Bobalo S., Markelov O., Information Integration of CAD Tools for Thermal Design of Microelectronic Devices Components at Critical Models of Functioning, // Proceeding of the International Conference on Computer Science and Information Technologies, CSIT'2006, September, 28-30, 2006, Lviv, Ukraine, pp.157-159.
 1. Sofia Bobalo, Ulyana Marikutsa, Oleksandr Markelov, The Thermomechanical Mathematical Models of Microelectronic Devices Components at Critical Models of Functioning. I //Матеріали Міжнародної конференції молодих вчених MEMSTECH 2005, "Перспективні технології і методи проектування МЕМС", 25-28 травня 2005, Львів-Поляна, Україна.
 1. Бобало С.І., Корбецький О.Р., Маркелов О.Е. Лабораторний практикум з курсу "Основи програмування". Частина 1: Навчальний посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003.-124 с.
 2. Dmytro Fedasyuk, Oleksander Markelov. System architecture of Web-based CAD tools for thermal fesign of power semiconductor devices / Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science, Proceedings of the International conference TCSET'2004, February 24-28, 2004, Lviv-Slavsko, Ukraine, P. 286-288.
 1. Маркелов О.Е., Маркелов В.Е. Один із шляхів застосування мови HTML та CSS при розробці графічного редактора електричних схем "Mikro-PC Schematic 2002". Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування", №470, 2003, с.70-80.
 2. Olexandr Markelov, Vadim Markelov .Aspects of using WML while developing the Micro-PC Schematic 2003 circuit graphical editor CADSM'2003,February 18-22, 2003, Lviv-Slasko, Ukraine.497-501.
 1. Маркелов О.Е. Розробка сценаріїв діалогів графічного редактора електричних схем системи схемотехнічного проектування "Micro-PC" // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Радіоелектроніка та телекомунікації", №443, 2002, с.193-199.
 2. Markelov O. The Development of the Dialogue Scripts of the Graphical Schematic Editor of "Micro-PC" Circuit Simulator// Proceedings of the International Conference TCSET''2002. Lviv, Slavsk, Ukraine, February 18-23, 2002, p.307-309.
 1. Близнюк М., Маркелов О. Аналіз підходів до розробки діалогових систем та їх реалізація в інтерактивному графічному редакторі схем системи "Мікро-РС" // Вісник національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика", №415, 2001, С.75-88.
 2. Mykola Blyzniuk, Olexandr Markelov. Analysis of the approaches to dialogue system development and their realization in interactive graphical schematic editor of MICRO-PC circuit simulator // Proceedings of the Sixth International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, February 12-17, 2001, Lviv-Slavsko, Ukraine, pp.94-96.