Белей Олександр Ігорович

Белей Олександр Ігорович

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри САП

E-mail: Oleksandr.I.Belei(at)lpnu.ua

Освіта:

 • Львівська Комерційна Академія, Львів, Україна. Фахівець з інформаційних систем в менеджменті, червоний диплом інженера-економіста, 1993-1998.
 • Львівська Комерційна Академія, Львів, Україна. Магістер з економічної кібернетики; червоний диплом магістра з економічної кібернетики, 1999-2000.
 • Львівська Комерційна Академія, Львів, Україна. Кандидат економічних наук зі спеціалізацією "Економіка та управління підприємствами: економіка торгівлі та послуг". Тема дисертаційного дослідження: "Формування механізму ефективної діяльності торговельного підприємства: на прикладі роздрібної торговельної мережі системи споживчої кооперації України", Львів, 2009.
 • Міністерство освіти і науки, Київ, Україна. Атестат доцента кафедри ІС у менеджменті Львівської комерційної академії, Київ, 2012.
 • Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи». Диплом магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», Львів, 2017-2018.

Професійна діяльність:

 • 1998-2002 - інженер-програміст у відділі комп'ютерних технологій ЛКА.
 • 2000 – 2010 - асистент каф. ІС у менеджменті Львівської комерційної академії.
 • 2002-2004 - викладач у Львівському технічному коледжі.
 • 2004 – 2006 - викладач у Львівській приватній філії Європейського університету.
 • 2010 – 2011 - cт. викладач каф. ІС у менеджменті Львівської комерційної академії.
 • 2011 – 2016 - доцент і заступник завідувача каф. ІС у менеджменті Львівської комерційної академії.
 • 2011 – 2015 - доцент каф. економічної кібернетики Львівського інституту банківської справи УБС НБУ.
 • 2015 – 2017 - доцент і заступник завідувача каф. економічної кібернетики Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».
 • 2017 - доцент і заступник завідувача каф. економіки Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».
 • 2018 - доцент і заступник завідувача каф. економіки та інформаційних технологій Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи».
 • 2018 - теперішній час - доцент кафедри САП.

Наукові інтереси:

інтелектуальний аналіз даних, синергетичне моделювання, розробка криптографічних алгоритмів, нейромережеве моделювання, програмний захист даних із закритим та відкритим ключем, бази даних та сховища даних.

Основні публікації:

5 колективних монографії, 3 навчальні посібники (1 з грифом МОНУ), понад 100 статей в науково-практичних журналах, виступи на міжнародних конференціях, методичні розробки.

Монографії:

 1. Beley O. Processing, transmission and security of information. Vol. 2: колективна монографія / L. Moroz, A. Hrynchyshyn, O. Horyachyy, O. Tymoshenko, I. Opirskyy, I. Ivanchenko, A. Platonenko, P. SKLADANNYI, M. Roshchuk, I. Tyshyk, A. HOMONIUK, N. MAZUR, O. Beley, T. Rashidov. – Bielsko-Biała, Poland: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2018. – 262 c.
 2. Белей О.І. Ефективне управління торговельним підприємством: Монографія / за заг. ред. О.М. Ананьєва // Ананьєв О.М., Белей О.І., Горбан . – Львів: вид-во Львівського університету внутрішніх справ, 2011. – 260 с.
 3. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: колективна монографія у 4 т. / за ред.. О.А. Паршиной. – Дніпропетровськ: «Герда», 2013. – Т. 4. – 325 с. (автор. вклад. – п. 4.6 – с. 50-57)
 4. Методи, моделі та інформаційні системи в економіці і освіті: монографія / кол. авторів; за заг. ред. д-ра тех. наук, проф. В.М. Чаплиги. – К.: УБС НБУ, 2013. – 227 с. (автор. вклад. – п. 3.1, 3.2, 3.5 – с.115-144, с. 165-182)
 5. Интеграционные проекты в постсоветском пространстве. // Белей А.И. и другие. – Днепропетровск: Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, 2013 – 688 с.
 6. Projekt interdyscyplinarny projektem XXI wieku (monograph) / Beley O., Tril G., Danylevych H. & other // editors: Jacek Rysiński. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2017. – 507 p. (p. 351-363). - ISBN 978-83-65182-81-4.
 1. Белей О.І. Використання офісної технології (операційної системи Windows) для розв’язання економічних і менеджерських задач / О.М.Ананьєв, О.І. Белей // Навчально-методичний посібник для індивідуальної і самостійної роботи студентів економічних спеціальностей. – Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2003. – 428 с.
 2. Белей О.І. Сервіси Інтернет // Ананьєв О.М., Белей О.І., Городиський Т. / Навчально-методичний посібник для студентів вузів. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – Дрогобич: "Коло", 2009. – 252 с. (з грифом МОН)
 3. Белей О.І. Інформаційні системи і технології правової інформації : навчальний посібник / Ананьєв О.М., Белей О.І. - Львів : Вид-во ЛКА, 2013. - 304 с.
 1. Белей О.І. Інформаційні системи і технології підприємств: методичні вказівки до виконання лабораторних, індивідуальних завдань та самостійної роботи студентів спец. 7.050107 "Економіка підприємств" всіх форм навчання // Ананьєв О.М., Белей О.І., Греченко Л.М. – Львів: в-во "Коопосвіта", 2000 – 40с.
 2. Белей О.І. Інформаційні системи і технології підприємств: методичні вказівки для виконання індивідуальної і самостійної роботи студентами у-го курсу спец. "Економіка підприємств" // Ананьєв О.М., Белей О.І. – Львів: в-во ЛКА, 2001 – 28 с.
 3. Белей О.І. Інформаційні системи в управлінні споживчою кооперацією [Текст] : метод. вказівки для самост. роботи і завдання контр. робіт: Для студ. спец. 6.050102 "Економічна кібернетика" заоч. форми навч. / уклад. О. М. Ананьєв, О. І. Белей ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. - 22 с.
 4. Белей О.І. Методичні вказівки для самостійної роботи і завдання контрольних робіт з курсу "Інформаційні системи в менеджменті" для студентів спец. "ЕК" заочної форми навчання. // Ананьєв О.М., Белей О.І. – Львів: в-во ЛКА, 2003 – 32 с.
 5. Белей О.І. Моделювання економіки / Митник І.М., Белей О.І., Жовтанецька М.В. // для виконання контрольних робіт і самостійної роботи студентів спец. 6.050102 "Економічна кібернетика" заочної форми навчання - Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2005. – 37 с.
 6. Белей О.І. Корпоративні інформаційні системи: методичні вказівки для самостійної роботи і завдання контрольних робіт студентів спец. 7.050201, 8.050201 "Менеджмент організацій" всіх форм навчання // Ананьєв О.М., Белей О.І., Жовтанецька М.В. – Львів: в-во "Коопосвіта", 2007 – 59 с.
 7. Белей О.І. Комп’ютерні технології правової інформації/ Ананьєв О.М., Белей О.І. // Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів всіх форм навчання спеціальності " Правознавство " освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" і "магістр" - Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – 172 с.
 8. Белей О.І. Комп’ютерні технології правової інформації/ Ананьєв О.М., Белей О.І. // Лабораторний практикум студентів всіх форм навчання спеціальності " Правознавство " освітньо-кваліфікаційних рівнів "спеціаліст" і "магістр" - Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – 62 с.
 9. Белей О.І. Інформаційні системи та технології на підприємствах / Ананьєв О.М., Мізюк Б.М., Білик В.М., Белей О.І. // Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання. – Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – 50 с.
 10. Белей О.І. Моделювання системних характеристик в економіці / Митник І.М., Белей О.І. // методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 8.050102 "Економічна кібернетика" денної форми навчання. – Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – 64 с.
 11. Белей О.І. Математичні моделі трансформаційної економіки / Митник І.М., Белей О.І. // методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів спеціальності 8.050102 "Економічна кібернетика" денної форми навчання. – Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2012. – 49 с.
 12. Белей О.І. Теорія управління / Мізюк Б.М., Белей О.І., Коцьо Н.М. // методичні матеріали для практичних і семінарських занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент". – Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2012. – 41 с.
 13. Белей О.І. Моделювання економіки / Митник І.М., Белей О.І., Коцьо Н.М. // завдання та методичні вказівки для аудиторної та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.050102 "Економічна кібернетика" всіх форм навчання - Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2012. – 75 с.
 14. Белей О.І. Системний аналіз / Белей О.І., Коцьо Н.М. // методичні матеріали для практичних і семінарських занять та самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент". – Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2012. – 31 с.
 15. Белей О.І. Охорона праці в галузі / Белей О.І., Артищук І.В. // тести, методичні вказівки та завдання для самостійної і практичної роботи студентів спеціальності 7.03050201, 8.03050201 "Економічна кібернетика". – Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2013. – 96 с.
 16. Белей О.І. Економічна кібернетика / Белей О.І. // завдання та методичні методичні вказівки та завдання для самостійної і практичної роботи студентів напряму підготовки 6.050102 "Економічна кібернетика" всіх форм навчання - Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2013. – 138 с.
 17. Белей О.І. Методичні рекомендації з підготовки дипломної роботи магістра для студентів спеціальності 8.03050201 "Економічна кібернетика" // В. Б. Артеменко, Л. В. Ноздріна, О. О. Гудзовата, В. І. Ящук, О. І. Белей. - Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2013. – 43 с.
 18. Белей О.І. Економічна кібернетика / Белей О.І. // методичні вказівки для написання курсової роботи студентів напряму підготовки 6.050102 "Економічна кібернетика" - Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2013. – 35 с.
 19. Белей О.І. Практикум з дистанційних освітніх технологій / Белей О.І. // методичні вказівки та завдання для самостійної і практичної роботи студентів напряму підготовки 6.050102 "Економічна кібернетика" - Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2013. – 20 с.
 20. Белей О.І. Моделі економічної динаміки / Белей О.І. // методичні вказівки та завдання для практичних і лабораторних занять, самостійної роботи та тести для студентів напряму підготовки 6.050102 "Економічна кібернетика" всіх форм навчання - Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 102 с.
 21. Белей О.І. Математичні методи та моделі ринкової економіки / Белей О.І. // методичні вказівки та завдання для практичних і лабораторних занять, самостійної роботи та тести для студентів спеціальності 8.050102 "Економічна кібернетика" денної форми навчання. – Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 52 с.
 22. Белей О.І. Економічна кібернетика / Белей О.І. // тести для поточного та підсумкового контролю знань студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.050102 "Економічна кібернетика" - Львів: видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 138 с.
 23. Белей О.І. Основи теорії систем і системного аналізу / Белей О.І. // методичні вказівки та завдання для самостійної і практичної роботи студентів, тести спеціальності 6.030601 "Менеджмент" денної форми навчання. - Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – 67 с.
 24. Белей О.І. Системний аналіз / Белей О.І. // методичні вказівки та завдання для самостійної і практичної роботи студентів, тести спеціальності 6.051701 "Харчові технології та інженерія" усіх форм навчання. - Львів : Вид-во ЛКА, 2015. – 52 с.
 1. Belej O. Formation of wireless sensor network protection system parameters for intrusion detection in the form of false event flows // Штучний інтелект. – 2023. – №1 (95). – С. 123–137.
 2. Belej O., Nestor N., Spas N., Pasichnyk V. Method of detecting violations of traffic rules based on artificial intelligence for the Telegram bot // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали ХХХ Міжнародної польсько-української науково-технічної конференції (Львів, Україна, 1–2 грудня 2022 р.). – 2022. – C. 19.
 3. Belej O., Artyshchuk I., Kolisnyk A., Łukaszewicz A. Creation of a machine learning algorithm for 3D object recognition for iOS // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали ХХХ Міжнародної польсько-української науково-технічної конференції (Львів, Україна, 1–2 грудня 2022 р.). – 2022. – C. 13.
 4. Olexander Belej, Iryna Artyshchuk, Natalia Nestor, Nataliia Spas. Modeling of wireless sensor network based on functioning parameters of unevenly distributed nodes // The experience of designing and application of CAD systems : proceedings of the 17th IEEE International conference (Jaroslaw, February 22–25, 2023). – 2023. – C. 23–27. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 5. Belej O., Artyshchuk I., Nestor N., Spas N. Construction of a wireless sensor network model based on multimodal nodal distribution // CAD in machinery design. Implementation and educational issues : proceedings of the XXXІ International conference CADMD 2023 (Supraśl, Poland, 26-28 October, 2023). – 2023. – C. 23.
 1. O. Belej, N. Spas, I. Artyshchuk. Development of an algorithm for detecting cyberattacks in distributed information systems // Computer science and information technologies : proceedings of IEEE 16th International conference CSIT 2021 (Lviv, Ukraine, 22–25 September, 2021). – 2021. – C. 325–328. (SciVerse SCOPUS).
 2. Olexander Belej, Nataliia Spas, Iryna Artyshchuk, Natalia Nestor. Development of the invasion models in wireless sensor networks based on the flows of false events // Advanced trends in radioelectronics, telecommunications and computer engineering : proceedings 16th International conference (Lviv-Slavske, Ukraine, February 22–26, 2022). – 2022. – C. 404–409. (SciVerse SCOPUS).
 3. Olexander Belej, Iryna Artyshchuk, Nataliia Spas, Natalia Nestor. Development of methods for detecting network attacks on cyber-physical systems // САПР у проектуванні машин. Питання впровадження та навчання : матеріали XXIX Міжнародної польсько-української конференції під патронатом ректора Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця професора Єжи Ліса CADMD 2021 (Краків, Польща, 9-10 грудня 2021 р.). – 2021. – C. 17.
 1. Methods and tools in CAD - selected issues : колективна монографія. – Białystok: Publishing House of Białystok University of Technology, 2021. Belej O. Development of an algorithm for detecting attacks in sensor wireless systems / O. Belej, N. Bokla, T. Więckowski. – c.51–62.
 2. Belej O., Kolesnyk K., Nestor N., Fedirko Y. Сonstruction of subsystem determination of attacks in cyberphysical systems by neural network methods // Штучний інтелект. – 2021. – № 2 (92). – С. 15–24.
 3. Beley O., Artyshchuk I., Spas N., Fedastsou M. Construction of a multi-agent attack detection system based on artificial intelligence models // Штучний інтелект. – 2021. – № 1 (вип. 91). – С. 22–30.
 4. Belej O., Kolesnyk K. Applying smartphones for positioning in the middle of the room // Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2020. – Вип. 2, № 1. – С. 11–18.
 5. Belej O., Nestor N., Tomyuk V. Application of hybridization methods to detect network attacks in wireless sensor networks // Досвід розробки та застосування САПР : матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції CADSM-2021 (Львів, 22-26 лютого 2021 р.). – 2021. – C. 44–48. (SciVerse SCOPUS, Web of Science).
 6. Полотай О. І., Белей О. І., Мальцева Н.А. Фізичний зміст комп'ютерної стеганографії // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – 2021. – № 23. – С. 27–32.
 7. Belej O., Bokla N., Halkiv L. Detection of attacks in wireless networks of IoT // CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 2923 : Proceedings of selected papers of the Workshop on Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems (CPITS 2021), Kyiv, Ukraine, January 28, 2021 (online). – P. 153–163. (SciVerse SCOPUS).
 8. Belej Olexander, Kolesnyk Kostiantyn, Polotai Orest. Application of neural networks in intrusion monitoring systems for wireless sensor networks // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2021. – Vol. 1293 : Advances in Intelligent Systems and Computing V. Selected papers from the International conference on computer science and information technologies, CSIT 2020, September 23-26, 2020, Zbarazh, Ukraine. – Р. 1101–1115. (CrossRef, Springer).
 9. Belej Olexander, Halkiv Liubov, Lohutova Tamara. Development of evaluation templates for the protection system of wireless sensor network // Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. – 2021. – Vol. 69 : Data-centric business and applications. ICT systems—theory, radio-electronics, information technologies and cybersecurity. – P. 229–265. (SciVerse SCOPUS).
 1. Belej O. The main cluster node formation in wireless sensory networks // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2020. – Вип. 1, № 1. – С. 34–41. 0,36 ум.д.ар.
 2. Белей О.І., Логутова Т.Г. Безпека передачі даних для інтернету речей // Кібербезпека: освіта, наука, техніка. – 2019. – № 2 (6). – С. 6–18. 0,58 ум.д.ар.
 3. Белей О.І., Сватюк О.Р. Розробка алгоритму для шифрування повідомлень у сенсорних безпровідних мережах // Кібербезпека: освіта, наука, техніка. – 2020. – № 1 (9). – С. 69–84. 0,71 ум.д.ар. (САП-9, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 4. Белей О.І., Сватюк Д.Р., Сватюк О.Р. Застосування згорткових нейронних мереж для безпеки розпізнавання об'єктів у відеопотоці // Кібербезпека: освіта, наука, техніка. – 2020. – № 4 (8). – С. 97–112. 0,71 ум.д.ар. (САП-9, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР)
 5. Белей О.І., Сватюк О.Р. Менеджмент інноваційних змін на підприємстві // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2019. – Вип. 1, № 1. – С. 55–64. 0,45 ум.д.ар. (ЕКМ-1, За зареєстрованими в УкрІНТЕІ кафедральними НДР).
 6. Belej Olexander, Halkiv Liubov. Development of a network attack detection system based on hybrid neuro-fuzzy algorithms // CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2608 : Proceedings of the third International workshop on computer modeling and intelligent systems (CMIS-2020), Zaporizhzhia, Ukraine, April 27–May 1, 2020. – P. 926–938. 0,58 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 7. Belej O., Więckowski T., Staniec K. The need to use a hash function to build a crypto algorithm for blockchain // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2020. – Vol. 1173 : Theory and applications of dependable computer systems. Proceedings of the Fifteenth international conference on dependability of computer systems DepCoS-RELCOMEX, June 29 – July 3, 2020; Brunów, Poland. – P. 51–60. 0,45 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 8. Belej O., Więckowski T., Staniec K., Lobyr M., Matviykiv O., Shcherbovskykh S. Development of methodology for counteraction to cyber-attacks in wireless sensor networks // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2020. – Vol. 1173 : Theory and applications of dependable computer systems. Proceedings of the Fifteenth international conference on dependability of computer systems DepCoS-RELCOMEX, June 29 – July 3, 2020; Brunów, Poland. – P. 41–50. 0,45 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 9. Belej O., Halkiv L. Using hybrid neural networks to detect DDOS attacks // Data stream mining & processing (DSMP) : proceedings of the IEEE Third international conference, August 21–25, 2020, Lviv, Ukraine. – 2020. – C. 61–66. 0,27 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 10. Belej O., Sadeckii J., Lohutova T. The features of security of transfer and storage data for the Internet of Things in cloud database // Problems of infocommunications science and technology : conference proceedings 2019 IEEE International scientific-practical conference, October 8–11, 2019, Kyiv, Ukraine. – 2019. – C. 117–122. 0,27 ум.д.ар. (SciVerse SCOPUS).
 11. Beley O. Secure data transmission in wireless sensor networks of the internet of things // Information technology for practice 2019 : proceedings of the 22nd International conference IT4P-2019 (Ostrava, Czech Republic; October 10, 2019). – 2020. – C. 135–151. 0,76 ум.д.ар.
 1. Belej O., Nestor N., Melnyk N. Application homomorphic cryptographic algorithm for encrypting data in the cloud storage // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2019. – 2018: № 908. – С. 35–44.
 2. Belej O. Developing a сomprehensive internet security system // 9th International youth science forum "Litteris et Artibus" & 14th International conference "Young scientists towards the challenges of modern technology" : materials, Lviv, Ukraine, November 21–23, 2019. – 2019. – C. 44–52.
 3. Belej O. Formation of the signal of information transmission in the system of hyperbolic chaos // INFOS-2019: Збірник тез доповідей учасників Міжнародного форуму з інформаційних систем і технологій (Харків, 24-27 квітня 2019 р.). – 2019. – C. 11–14.
 4. Olexander Belej. Generation of a chaotic data transmission signal based on a dynamic model // Наукоємні технології в інфокомунікаціях : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції HICT'2019 (Харків - Кам'янець-Подільський, Україна, 23 – 25 травня 2019 р.). – 2019. – C. 87–88.
 5. Belej Olexander. Protecting data transmission in sensory networks by MQTT-protocol // Захист інформації і безпека інформаційних систем : матеріали VIІ міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 30–31 травня 2019 р.). – 2019. – C. 74–75.
 6. Белей О. І. Хмарні сервіси як інформаційна основа сучасного підприємства в умовах цифрової економіки // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 23–25 травня 2019 р. – 2019. – C. 46–48.
 7. Белей О. І., Гузела Н. М. Безпека передачі даних між пристроями в безпровідних сенсорних мережах IоT // Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, студентів і курсантів (Львів, 28 листпада 2019 р.). – 2019. – C. 93–95. [н.к. - Белей О.І.].
 8. Belej O., Svatiuk O., Mykolaichuk I. Technologies of Big Data in the automation of business processes // Цифрова економіка : збірник матеріалів ІІ Національної науково-методичної конференції (Київ, 17–18 жовтня 2019 р.). – 2019. – C. 82–87.
 9. Belej O. The cryptography of elliptical curves application for formation of the electronic digital signature // Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC). – 2019. – Vol. 938 : Advances in computer science for engineering and education II. Proceedings of the Second international conference on computer science, engineering and education applications ICCSEEA 2019 (Kiev, Ukraine; January 26–27, 2019). – P. 43–57. (SciVerse SCOPUS, Springer).
 10. Belej O., Artyshchuk I., Sitek W. The controlling of transmission of chaotic signals in communication systems based on dynamic models [Електронний ресурс] // CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2353 : Computer modeling and intelligent systems : proceedings of the Second international workshop (CMIS-2019) (Zaporizhzhia, Ukraine, April 15-19, 2019). (SciVerse SCOPUS).
 11. Artyshchuk Iryna, Belej Olexander, Nestor Natalia. Designing a generator of random electronic message based on chaotic algorithm // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779306-1–8779306-5. (SciVerse SCOPUS).
 12. Belej Olexander, Nestor Natalia, Polotai Orest. Developing a local positioning algorithm based on the identification of objects in a wireless wi-fi network of the mall // Перспективні технології і методи проектування МЕМС (MEMSTECH) : матеріали XV Міжнародної науково-технічної конференції (Поляна, 22–26 травня 2019 р.). – 2019. – C. 32–36. (SciVerse SCOPUS).
 13. Belej Olexander, Nestor Natalya, Polotai Orest, Sadeckii Jan. Features of application of data transmission protocols in wireless networks of sensors // Advanced information and communication technologies (AICT–2019) : proceedings of the 3rd International conference (Lviv, Ukraine; July 2–6 2019). – 2019. – C. 317–322. (SciVerse SCOPUS).
 14. Belej Olexander, Logutova Tamara, Banaś Marian. Algorithm for image transfer using dynamic chaos // The experience of designing and application of CAD systems (CADSM) : proceedings of the 15th International conference (Polyana (Svalyava), Ukraine, February 26 – March 2, 2019). – 2019. – C. 8779285-1–8779285-5. (SciVerse SCOPUS).
 1. Beley O. Processing, transmission and security of information. Vol. 2: колективна монографія / L. Moroz, A. Hrynchyshyn, O. Horyachyy, O. Tymoshenko, I. Opirskyy, I. Ivanchenko, A. Platonenko, P. SKLADANNYI, M. Roshchuk, I. Tyshyk, A. HOMONIUK, N. MAZUR, O. Beley, T. Rashidov. – Bielsko-Biała, Poland: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2018. – 262 c.
 2. Belej O. Basic principles of functioning of the hybrid cryptographic system // САПР у проектуванні машин. Задачі впровадження та навчання : матеріали XXVI Міжнародної українсько-польської науково-технічної конференції, 19–20 жовтня 2018 р., Львів, Україна. – 2018. – P. 27–30.
 3. Beley O. Features of data protection in the data warehouse MS Azure // Фізико-технологічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 8–10 листопада 2018 р., Чернівці, Україна. – 2018. – P. 159–160.
 4. Beley O. Features of the application of neural networks to detect objects in the image // Комп'ютерна графіка та розпізнавання зображень : збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції, Вінниця, грудень 2018. – 2018. – P. 11–15.
 5. Beley O. The homomorphic encryption using for cryptographic data protection on smart cards // Інформаційна безпека в сучасному суспільстві : матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 29–30 листопада 2018 р., Львів. – 2018. – P. 10–11.
 6. Белей О. І. Особливості управління ключами шифрування даних у сховищах даних // Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2018) : праці міжнародної науково-практичної конференції (Коблево, 10–14 вересня 2018 р.) : присвячується 80-річчю професора П. М. Коюди. – 2018. – C. 15–18.
 7. Белей О. І. Побудова моделі системи управління інформаційною безпекою підприємства // Сучасний рух науки : тези доповідей IIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 1–2 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 44–50.
 8. Белей О. І. Розробка алгоритму процесу прийняття рішень в системі ситуаційного управління торговельним підприємством // Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку та права : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 травня 2018 р.). – 2018. – C. 42–43.
 9. Белей О. І. Розробка алгоритму розпізнавання багатошарового зображення засобами нейромережевих технологій // Комп'ютерна графіка та розпізнавання зображень : збірник доповідей міжнародної науково-технічної конференції, Вінниця, грудень 2018. – 2018. – C. 12–16.
 10. Белей О. І., Мельник Н. О. Оптимізаційна модель фінансової рівноваги управління комерційним банком // Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: збірник тез ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 18 травня 2018 р.). – 2018. – C. 43–45.
 11. Белей О. І., Мельник Н. О. Цифрове суспільство та інформаційно-комунікаційна економіка в Україні // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок : тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17–19 травня 2018 р., Львів. – 2018. – C. 13–15.
 12. Белей О. І. Гомоморфне шифрування даних у хмарних сховищах методом матричних поліномів // Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. – 2018. – № 4 (6). – С. 5–14. (Index Copernicus International).
 13. Белей О. І. Застосування реінжинірингового підходу до управління бізнес-процесами підприємств роздрібних торговельних мереж // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. – 2018. – Вип. 55. – С. 64–70. (Google Scholar, Index Copernicus International).
 14. Beley O. Features of the management of data encryption keys in the cloud storage MS SQL Azure // Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. – 2018. – T. 8, № 4. – S. 12–15. (Index Copernicus International).
 15. Chaplyha V., Beley O., Chaplyga V. Development of the management system of Ukraine's enterprises in the conditions of the digital economy // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. – 2018. – Nr 76. – P. 37–55. (Index Copernicus International).
 16. Beley Olexander, Chaplyga Volodymyr. The application of neural networks for the intelligent analysis of multidimensional data // Problems of infocommunications science and technology : proceedings 2017 4th International scientific-practical conference (October 10–13, 2017, Kharkiv, Ukraine). – 2017. – P. 400–404. (SciVerse SCOPUS).
 17. Beley O., Chaplyga V. A management of keys of data sheet in data warehouse // 21th International conference on information technology for practice : proceedings, October 17–18, 2018, Ostrava, Czech Republic. – 2018. – P. 15–30.
 1. Beley O.I. Development of the Management System of Ukraine's Enteprises in the Conditions of the Digital Economy / V.M. Chaplyha, O.I. Beley, V.V. Chaplyha // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznanskej, Poznan, Polska, 19 pages.
 2. Белей О. І. Технологія інтелектуального аналізу даних в системах прийняття управлінських рішень / О. І. Белей // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2017. – Ч.1. – 14-17 с.
 3. Beley O. The application of neural networks for the intelligent analysis of multidimensional data / O. Beley, V. Chaplyha // Proceeding of the 4th International Scientific-Practical Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T`2017). – Kharkiv: IEEE, 2017. - p. 400-404 - https://ieeexplore.ieee.org/document/8246426, DOI: 10.1109/INFOCOMMST.2017.8246426, NSPEC Accession Number: 17471496, ISBN: 978-1-5386-0984-2
 4. Beley O. A management of cloud services in social-economic systems / O. Beley, V. Chaplyha // IT4P - Information Technology for Practice 2017 / Edited by J. Ministr, M. Tvrdikova. - Ostrava: HSB-TU, 2017. – p. 156-164. ISBN: 978-80-248-3970-7
 5. Белей О. І. Технологія прозорого шифрування у сховищах даних / О. І. Белей // Науково-теоретичний журнал «Штучний інтелект». — К.: Інститут проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України, 2017. — № 4 (78). — С. 236-244. ISSN: 1561-5359.
 6. Белей О. І. Застосування реінжинірингового підходу до управління бізнес-процесами підприємств роздрібних торговельних мереж / О. І. Белей // Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 55. – (Економічні науки) – випуск 55 – с. 64-71.
 7. Белей О. І. Оптимізація структурної ефективності соціально-економічних агентів / О. І. Белей // матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки", Львів, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с. 60-62. ISBN 978-966-941-053-5.
 8. Белей О. І. Методика моделювання логістичних процесів на виробничому підприємстві / О. І. Белей, Г.М. Тріль // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с. 121-122.. ISBN 978-966-941-055-9.
 9. Beley O. Аn artificial neural networks based data analysis in expert system of enterprise / O. Beley, V. Chaplyha // Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір: збірник тез XІІ Міжнародної науково-практичної конференції - Львів, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» - 25-26 травня 2017 року – с. 228-232
 10. Белей О. І. Застосування оптимізаційних моделей в системах управління торговельними підприємствами / О. І. Белей // Праці міжнародної науково-практичної конференції "Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами", м. Коблево, 12-15 вересня 2017 р. – Харків: ХНУРЕ, 2017. – с. 21-25.
 11. Белей О. І. Моделювання масивів хаотичних сигналів в комп'ютерних мережах / О. І. Белей // матеріали VI Міжнародна науково-практична конференція (І Міжнародний симпозіум) "Практичне застосування нелінійних динамічних систем в інфокомунікаціях, м. Чернівці, 9-11 листопада 2017 р. – Чернівці: БУКРЕК, 2017. – с. 43-47.
 12. Beley O. Аn Encryption in SQL Server databases using the Diffie-Hellman`s algorithm / O. Beley // матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» (TAAPSD'2017), Київ, 4-8 грудня 2017 року. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – с. 57-61.
 1. Белей О. І. Інформаційні інтелектуальні технології в управлінні бізнес-процесами торговельного підприємства / О. І. Белей // тези доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції» (Львів, ЛКА, 2016) – Львів: ЛКА, 2016 р. – 243-247 с.
 2. Белей О. І. Формалізоване управління торговельним підприємством на основі процесного моделювання / О. І. Белей // тези VII Міжнародної науково–методичної конференції Форуму молодих економістів-кібернетиків "Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід" (Тернопіль, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016) – Тернопіль: СМП «Тайп», 2016 р. – 149-151 с.
 3. Белей О. І. Можливості взлому та захисту в системі керування базами даних MS SQL Server / О. І. Белей // тези доповідей ІІ міжнародної науково-технічної конференції "Інформаційна безпека в сучасному суспільстві" (Львів, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2016) – Львів: ЛДУ БЖД, 2016 р. – 15-17 с.
 4. Beley O. An intelligent information technology in the management of trading enterprises / O. Beley, V. Chaplyha // Proceeding of the IT for Practice / Edited by J. Ministr, M. Tvrdikova. - Ostrava: HSB-TU. - 2016. – Pp 187-203. ISBN: 978-80-248-3970-7.
 5. Beley O. The synergistic effects in the process management of trading information systems / O. Beley, V. Chaplyha // Proceeding of the Conference System approaches‘16 Interaction of soft and hard systems / Edited by Antonín Pavlíček, Lucie Böhmová. - Prague: University of Economics, Publishing Oeconomica. - 2016. – Pp 187-203. ISBN: 78-80-245-2186-2.
 6. Белей О. І. Моделювання процесів вибору місцерозташування торговельних підприємств / О. І. Белей // Галицький економічний вісник — Тернопіль: ТНТУ, 2016 — № 2(51). —С. 184-194.
 7. Белей О. І. Побудова індикативної матриці управління в експертній системі торговельного підприємства / О. І. Белей, Г.М. Тріль// Журнал «Штучний інтелект», — К. : Інститут проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України, 2016 —№ 71-72. — С. 64-75.
 1. Белей О. І. Побудова моделі фінансової рівноваги управління комерційним банком / О. І. Белей // Вісник Університету банківської справи. – Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи». - № 3 (24), 2015. - С.118-126. - ISSN 2221-755X.
 2. Белей О. І. Система процесного управління комерційною діяльністю торговельних підприємств / О. І. Белей, С.Е. Белей // Науковий журнал "Молодий вчений" - Херсон: ТОВ "Видавничий дім "Гельветика" - № 2, 2015р. - Частирна 1. – с. 122-128.
 3. Белей О. І. Побудова оптимізаційної моделі постачання товарів в мережу супермаркетів «Сільпо» / О. І. Белей, Г.М. Тріль// Науковий журнал "Молодий вчений" - Херсон: ТОВ "Видавничий дім "Гельветика" - № 6, 2015р. – с. 222-228.
 4. Белей О. І. Моделювання стабілізуючих управлінських бізнес-процесів на торговельному підприємстві / О. І. Белей // тези доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу «Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції» (Львів, ЛКА, 2015) – Львів: ЛКА, 2015 р. – 143-147 с.
 1. Белей О. І. Структурно-логічна модель управління прибутком на підприємств / О. І. Белей, Н. А. Маркевич // НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.05. – с. 345-349.
 2. Белей О. І. Моделювання прибутку на підприємстві / О. І. Белей, Н. А. Маркевич // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. – Хмельницький: ХКТЕІ, 2014. – № 7.2014. – с. 79-84.
 1. Белей О. І. фінансово-економічна діагностика управління торговельним підприємством та можливості її автоматизації / О. І. Белей, П.А. Пелех // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. – Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2013. – № 6.2013. – с. 27-34.
 2. Белей О. І. Побудова матричної моделі фінансової рівноваги у стратегічному управлінні комерційним банком / О. І. Белей // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір. Збірник наукових праць. – Львів: ІРД НАН України, 2013. – Випуск 1 (99). – с. 261-268.
 3. Белей О. І. Побудова оптимізаційної моделі управління оборотним капіталом торговельного підприємства / О. І. Белей, Л. О. Дроздяк // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць / НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2013. – Вип. 23.04. – с. 341-348.
 4. Белей А. И. Формирование бюджета торгового предприятия // материалы международной научно–практической конференции «Актуальные проблемы финансово-кредитных отношений между звеньями современной финансовой системы» (г. Казань, Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации, 11 апреля 2013 г.). – с 56-66.
 1. Белей О.І. Застосування комп'ютерних оптимізаційних моделей для ефективного управління підприємствами споживчої кооперації України / О.І. Белей // тези доповідей Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу «Академія» "Кооперативна модель економічного розвитку в умовах глобалізації" (Львів, ЛКА, 2012) – Львів: ЛКА, 2012 р. – 143-147 с.
 2. Белей О. І. Оптимізаційна модель рівноважного стану кооперативного супермаркету / О. І. Белей, А. В. Задорожна // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Львів: видавництво ЛКА, 2012. – випуск 40 – с. 56-64
 3. Белей О.І. Побудова моделі призми ефективності торговельного підприємства / О.І. Белей // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць / [редакц. кол. Апопій В.В., Дайновський Ю.А., Скибінський С.В. та ін.]. – Львів: видавництво ЛКА, 2012. – випуск 14 – с. 16-20
 1. Белей О. Застосування інтелектуальних інформаційних систем в ефективному управлінні торговельним підприємством // О. Белей / Формування ринкової економіки в Україні: збірник наукових праць. – Львів: видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. - Вип. 25. – с. 8-12
 2. Белей О.І. Визначення критеріїв ефективності торговельного підприємства / О.І. Белей// Збірник наукових статей «Управління розвитком» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія і практика" (Харків, 15-16 листопада 2011р.) - Харків: вид. ХНЕУ, 2011. – № 21(118) – с. 96-99.+
 3. Белей О.І. Інформаційна складова процесу прийняття управлінських рішень в торговельному підпридприємстві: теретико-методичні аспекти / О.І. Белей, О.М. Ананьєв // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць / [редакц. кол. Апопій В.В., Дайновський Ю.А., Скибінський С.В. та ін.]. – Львів: видавництво ЛКА, 2011. – випуск 12 – с. 42-45.+
 4. Белей О.І. ОЦІНКА І ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАЛОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ / О.І. Белей, О.М. Ананьєв // науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – Київ: ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2011. – № 5 (119). – с. 55-65.+
 5. Белей О.І. Аналіз факторів впливу на економічну ефективність виробництва: вимірювання та оцінка / О.І. Белей, О.М. Ананьєв // науковий, виробничо-практчний журнал «Регіональна бізнес-економіка та управління». – Вінниця: ТОВ «Вінпрінт», 2011. – № 2 (30). – с. 3-12.+
 6. Белей О.І. Інтелектуальні інформаційні системи на торговельному підприємстві / О.І. Белей // Тези доповідей. ІІ міжнародна науково-методична конференція форум молодих економістів кібернетиків "Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід" (Тернопіль, ТНТУ ім. І.Пулюя, 6-8 жовтня 2011).
 7. Белей О.І. Аналіз та оцінка рівня загрози банкрутства інструментарієм аіс торговельного підприємства / О.І. Белей, О.М. Ананьєв // тези доповідей Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів навчально-наукового комплексу «Академія» "Проблеми після кризової економічної політики в Україні" (Львів, ЛКА, 2011) – Львів: ЛКА, 2011 р. – 205-206 с.
 1. Белей О.І. Методи оцінки ефективності торговельного підприємства / О.І. Белей, О.М. Ананьєв // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць / [редакц. кол. Апопій В.В., Дайновський Ю.А., Скибінський С.В. та ін.]. – Львів: видавництво ЛКА, 2010. – випуск 11 – с. 53-58.+
 2. Белей О.І. Інтелектуалізовані системи управління торговим підприємством / О.І.Белей, І.В. Артищук // Вісник НУ «Львівська політехніка», збірник науково-прикладних праць «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2010 р. – випуск № 647 – с. 574-581.+
 3. Белей О.І. Інструментарій прийняття рішень на основі моделювання оцінки ефективності на різних рівнях управління торговельною діяльністю/ О.І. Белей, О.М. Ананьєв // науковий журнал Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ: видавництво СНУ імені Володимира Даля, 2010. – № 9 (151). – с. 120-126.+
 1. Белей О. І. Оцінка економічної ефективності інноваційних бізнес-проектів торгівельних підприємств. / Белей О. І , Артищук І. В. // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. Збірник наукових праць: Випуск XV: Збірник наукових праць, № 2. – Київ, СЕУ / Рівне, НУВГП, 2009. – 174 с.
 2. Белей О.І. Інтегральний показник ефективності розвитку суб'єктів господарювання як критерій прийняття управлінських рішень/ О.І. Белей, О.М. Ананьєв // науковий вісник Національнального лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2009. – випуск 19.13. – с. 264-270.
 3. Белей А.И. Интернет-технологии как средство информационно-комуникационного обеспечения современного учебного процесса / А.И. Белей, А.Н. Ананьев // рецензируемый электронный журнал "Общеобразовательные технологии и общество" - Международный Форум "Образовательные Технологии и Общество", сентябрь 2009. – Том 12, номер 3. - http://ifets.ieee.org/russian/depository/v12_i3/html/11r.htm
 4. Белей О.І. Методика формування кількісних рекомендацій в автоматизованій системі внутрішнього менеджменту торговельного підприємства / О.І. Белей, І.В. Артищук // Вісник НУ «Львівська політехніка», збірник науково-прикладних праць «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009 р. – випуск № 647 – с. 574-581.
 5. Белей О.І. Актуальні задачі ефективного управління торговельними підприємствами в транзитивний період / О.І. Белей, О.М. Ананьєв // Вісник Волинського інститут економки та менеджменту / [редакц. кол. Комарницький І.М., Горбовий А.Ю. та ін.]. – Луцьк: ЦІЗРВД Волинського інститут економки та менеджменту, 2009. – випуск № 5 – с. 7-14.
 6. Белей О.І. Особливості динаміки розвитку торговельних підприємств системи споживчої кооперації України в транзитивний період / О.І. Белей, О.М. Ананьєв // Торгівля, комерція, підприємництво: збірник наукових праць / [редакц. кол. Апопій В.В., Дайновський Ю.А., Скибінський С.В. та ін.]. – Львів: видавництво ЛКА, 2009. – випуск 10 – с. 18-22.
 7. Белей О.І. Формування інформаційного забезпечення торговельних підприємств споживчої кооперації України / О.І. Белей, О.М. Ананьєв // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Львів: видавництво ЛКА, 2009. – випуск 29 – с. 103-109.
 8. Белей О.І. Вплив ефективності управління товарним ресурсом на ефективність управління торговельним підприємством споживчої кооперації України / О.І. Белей // Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. - № 22/1. – 232 с.
 9. Белей О.І. Застосування можливостей он-лайнового спілкування в дистанційних курсах Львівської комерційної академії/ О.І. Белей// Збірник праць четвертої міжнародної конференції "Нові інформаційні технології в освіті для всіх: інноваційні методи та моделі" (Київ, 24-26 листопада 2009р.). – Київ: вид. дім «Академперіодика», 2009 р. – с. 324-331.
 10. Белей О.І. Вплив індикативних показників на формування системи внутрішнього менеджменту торговельного підприємства / О.І. Белей, І.В. Артищук // Тези доповідей IІ міжнародна науково-практичної конференції "Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства" (Львів, 23-24 жовтня 2009 р.). – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009 р. – с. 14-15.
 11. Белей О.І. Застосування інформаційних технологій в моделюванні процесів торговельних підприємств / І.В. Артищук, О.І. Белей // Тези доповідей IV міжнародна науково-практична конференція аспірантів, молодих учених та науковців "Проблеми та перспективи розвитку регіональної ринкової економіки" (Кременчук, 9-11 квітня 2009 р.). – Кременчук: КІ ДУЕП, 2009 р. – с. 120-123.
 12. Белей О.І. Параметричний аналіз системи управління торговельними підприємствами системи споживчої кооперації України / О.І. Белей, І.І. Масюк // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Львів: видавництво ЛКА, 2009. – випуск 29 – с. 116-121.
 13. Белей О.І. Формалізація ефективного управління торговельним підприємством споживчої кооперації в умовах кризових явищ // Тези доповідей ІІІ міжнародної конференції "Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід" (Львів, 26-28 березня 2009 року). – Тернопіль: ТНЕУ, 2009 р. – с. 574-576.
 14. Белей О.І. Захист даних комп'ютерних мереж корпоративних підприємств // Матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2009 "Комп'ютерні науки та інженерія" (Львів, 14-16 травня 2009 року). – Львів: видавництво НУ "Львівська політехніка", 2009 р. – с. 21-25.
 15. Белей О.І. Моделювання ризикових ситуацій бізнес-процесів торговельних підприємств // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України" (Сімферополь, 15 квітня 2009 р.). – Сімферополь: ЦРОНІ, 2009 р. – Т.IV – с. 57-60.
 16. Белей О.І. Побудова моделі механізму ефективного управління кооперативним супермаркетом // Матеріали І міжнародної науково-методичної конференції "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці" (Чернівці, 1-4 квітня 2009 року). – Чернівці: ДрукАрт, 2009 р. – с. 21-25.
 1. Белей О.І. Ризикові ситуації торговельного підприємства в процесі постачання товарів // Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми формування нової економіки ХХІ століття" (Дніпропетровськ, 17-19 грудня 2008 року): Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008р. – Том 3. – с. 15-16.
 2. Белей О.І. Вибір організації бізнес-проекту з допомогою ERP-технологій / О.І.Белей // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні наукові досягнення" (Миколаїв, 29-30 листопада 2008 р.). – Миколаїв: вид-во НУК, 2008 р. – Том 1 – с. 29-34. – AР
 3. Белей О.І. Ефективне управління торговельними підприємствами в корпоративних утвореннях / О.І.Белей, О.М. Ананьєв // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" (Тернопіль, 15 жовтня 2008 р.) – Тернопіль: ТНЕУ, 2008 р. – Секція 1-5 – с. 52-54.
 4. Белей О.І. Застосування case-засобів в системі ефективного управління підприємством корпоративного типу/ О.І.Белей // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Розвиток наукової думки" (Миколаїв, 10 жовтня 2008 р.) – Миколаїв: ТОВ "Ажур-Експерт", 2008 р. – Том 2 – с. 56-58. – AР
 5. Белей О.І. Моделювання ефективного управління торговельним підприємством / О.І. Белей // Матеріали V міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених і студентів "Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери" в 3-х томах. (Донецьк, 5-6 червня 2008 р.) – Донецьк: ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", 2008. – Т.1. – с. 54-56.
 6. Белей О.І. Ефективне управління бізнес-процесами торговельного підприємства / О.І.Белей, О.М. Ананьєв // Матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної конференції "Українська наука в мережі Інтернет" (Київ, 26-28 лютого 2008 р.) – Київ: ТОВ "ТК Меганом", 2008 р. – частина 1 – с. 3-5.
 7. Белей О.І. Розробка архітектури автоматизованої інформаційної системи ефективного управління торговельним підприємством / О.І. Белей, О.М. Ананьєв // Збірник наукових статей «Управління розвитком» за матеріалами міжнародна науково-практична конференція "Сучасні технології менеджменту: проблеми теорії і практики" (Харків, 23-24 жовтня 2008 р.) - Харків: вид. ХНЕУ, 2008 – № 18 – с. 54-58 – http://managemen-xxi.livejournal.com. – AР
 8. Белей О.І. Особливості організації інформаційного і програмного забезпечення системи внутрішнього менеджменту кооперативного супермаркету / О.І. Белей // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Львів: видавництво ЛКА, 2008. – випуск 28 – с. 54-59. – AР
 9. Белей О.І. Застосування методології розробки карти процесу в управлінні комерційним підприємством / О.І. Белей // Торгівля, комерція, підприємництво: Збірник наукових праць. – Львів: вид-во Львівської комерційної академії, 2008. – Випуск 9 – с. 53-63. – AР
 1. Белей О.І. Методика ефективного управління торговельним підприємством / О.І. Белей // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Львів: видавництво ЛКА, 2007. – випуск 26 – с. 270-279. – AР
 2. Белей О.І. Технологія оцінки економічної доцільності впровадження бізнес-проектів / О.І. Белей // Торгівля, комерція, підприємництво: Збірник наукових праць. – Львів: вид-во Львівської комерційної академії, 2007. – Випуск 8 – с. 49-55. – AР
 3. Белей О.І. Особливості організації інформаційного та програмного забезпечення системи внутрішнього менеджменту комерційного підприємства / О.І. Белей // Збірник наукових статей «Управління розвитком» за матеріалами науково-практичної конференції «Інформатизація бізнесу очима молодих: прогресивні технології, наука, підприємництво» (Харків, 17-18 травня 2007 р.) - Харків: вид. ХНЕУ, 2007 – № 7 – с. 103-104. – AР
 1. Белей О.І. Методика визначення підприємницького ризику в управлінській інформаційній системі / О.І.Белей // Збірник наукових праць науково-практичної конференції "Гуманітарно-економічні проблеми суспільства" (Львів, 28 грудня 2005 р.) – Львів: Львівська філія Європейського університету, 2006 р. – число 2 – с. 207-215.
 2. Белей О.І. Застосування методології розробки карти процесу в управлінні комерційним підприємством / О.І. Белей // Концептуальні засади формування менеджменту в Україні: Зб. Матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. – К.: МАУП, 2006. – с. 334-340.
 3. Белей О.І. Розробка структури автоматизованої інформаційної системи внутрішнього менеджменту комерційного підприємства / О.І. Белей // Збірник наукових статей «Управління розвитком» за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в економіці» (Харків, 16-17 листопада 2006 р.) - Харків: вид. ХНЕУ, 2006 – № 7 – с. 32-33. – AР
 4. Белей О.І. Методика визначення підприємницького ризику в управлінській інформаційній системі / О.І.Белей, І.В. Артищук // Збірник наукових праць «Комп'ютерні технології друкарства» - Львів: Видавництво Української академії друкарства, 2006 – вип. 15 – с. 352-362.
 1. Белей О.І. Ситуаційне управління бізнес-системою в умовах процесних змін на підприємстві / О.І. Белей, В.І. Ящук // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкова трансформація України: проблеми та перспективи " (збірник наукових праць) / НАН України, Інститут регіональних досліджень: Редкол.: Відп. ред. Акад.. НАН України М.І. Долішній. –- Львів, 2005. – вип. 6 (LVI) – с. 573-581. – AР
 2. Белей О.І. Методи захисту даних під час проведення розрахункових операцій в електронній торгівлі / О.І. Белей // Торгівля, комерція, підприємництво: Збірник наукових праць. – Львів: вид-во Львівської комерційної академії, 2005. – випуск 7 –с. 112-117. – AР
 3. Белей О.І. Підвищення рівня ефективності торговельної діяльності шляхом реінжинірингу бізнес-процесів комерційних підприємств / О.І. Белей // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Львів: видавництво ЛКА, 2005. – випуск 19 – с.264-271. – AР
 4. Белей О.І. Антиризикове управління комерційним підприємством / О.І. Белей // Вісник Львівської державної фінансової академії: збірник наукових статей. Економічні науки / Головний редактор Буряк П.Ю. – Львів: ЛДФА, 2005. – випуск 8 – с. 145-153.
 5. Белей О.І. Інформаційна система управління аудиторськими ризиками / О.І. Белей // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в сучасній економіці, менеджменті і освіті" (Львів, 11-12 лютого 2005 р.) – Львів: Львівська філія Європейського університету, 2005. – с. 23-26
 6. Белей О.І. Особливості переходу комерційних підприємств від функціональної до процесноорієнтованої структури / О.І. Белей // Збірник наукових праць III міжнародної науково-практичної конференції "Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період" у 2-х частинах (Хмельницький, 12 травня 2005р.). - Чернівці: Букрек, 2005. – Ч.2. – с. 24-29.
 7. Белей О.І. Бізнес-планування – як основа ефективної роботи кооперативних торговельних підприємств в сучасних умовах / О.І. Белей // ДВ-Вкладка, № 21 (325) – Київ: Діловий випуск ЦССТ України "Вісті", 20.05.2005 – ст.11-16. – AР
 8. Белей О.І. Вибір місцезнаходження торговельного підприємства і оцінка зони його обслуговування для його розміщення / О.І. Белей, О.М. Ананьєв // ДВ-Вкладка, № 21( ) – Київ: Діловий випуск ЦССТ України "Вісті", 2005 – ст. 9-13.
 9. Белей О.І. Інтеграція знань і комп'ютеризація навчальних програм як основа розробки автоматизованих систем навчання (АСН) вищої освіти в контексті Болонського процесу / О.І. Белей, О.М. Ананьєв, І.В. Артищук // Матеріали науково-методичної конференції "Болонський процес: проблеми реалізації у Львівській комерційній академії". - Львів: Видавництво ЛКА, 2005. – с. 190-199.
 10. Белей О.І. Злочинність та інформаційна безпека в комп'ютерних мережах / О.І. Белей // Матеріали науково-практичного семінару "Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами" - Львів: ЛЮІ КНУВС, 2005. – с. 136-144.
 11. Белей О.І. Застосування сучасних інформаційних технологій в перебудовчих процесах комерційного підприємства корпоративного типу / О.І. Белей // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Економічна система України. Минуле, сучасне, майбутнє" (Львів, 21-22 жовтня 2005 р.) – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2005. – ст. 35-36.
 12. Белей О.І. Реінжиніринг – сучасна методологія інтеграції українських підприємств у світову економіку / О.І. Белей // Матеріали міжнародної студентсько-аспірантської наукової конференції "Інтеграція країн з перехідною економікою у світовий економічний простір: Стан і перспективи" (Львів, 13-14 травня 2005 р.) – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2005. – ст. 14-16. – AР
 1. Белей О. І. Методика визначення рівня знань студентів дистанційної форми навчання на базі модульної системи / О.І. Белей // Матеріали науково-практичного семінару "Проблеми ІЗ діяльності практичних підрозділів ОВС та впровадження ІТ в навчальний процес" (Львів, 17 грудня 2004 р.) – Львів: ЛЮІ МВС, 2004. – ст. 216-225.
 2. Белей О.І. Розробка інструментарію автоматизованих систем інтелектуалізації навчання (АСІН) у вищих учбових закладах / О.І. Белей, Б.М. Мізюк, О.М. Ананьєв // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції "Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів та навчальному процесі" (Львів, 28 листопада 2003 р.) - Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2004. – с. 80-90.
 3. Белей О.І. Використання інструментарію Case-методології для підтримки бізнес-процесу реінжинірингу / О.І. Белей, Н.С. Шуцька // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна – Львів: видавництво ЛКА, 2004 – випуск 15 – с. 393-399. – AР
 4. Белей О.І. Сучасні напрями перебудови підприємства в умовах виходу з кризового становища / О.І. Белей // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкова трансформація України: проблеми та перспективи (збірник наукових праць) / НАН України, Інститут регіональних досліджень. Редкол.: Відп. ред. акад. НАН України М.І. Долішній. –- Львів, 2004. – вип. 1 (XLV) –с. 499-505. – AР
 5. Белей О.І. Аналіз та оцінка доцільності інвестування реінжинірингових бізнес-проектів / О.І. Белей // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2004 – вип. 14.1 – с. 121-127. – AР
 6. Белей О.І. Застосування процесного підходу до організації господарсько-економічної діяльності підприємства / О.І. Белей // Науковий вісник: Менеджмент природних ресурсів, екологічна і лісова політика. – Львів: УкрДЛТУ, 2004 – вип. 14.2. – с. 37-43. – AР
 7. Белей О.І. Побудова інформаційно-логічної моделі управління реінжиніринговими ризиками підприємства засобами ситуаційного моделювання / О.І. Белей // Міжвідомчий науково-технічний збірник: Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів: УкрДЛТУ, 2004 – вип. 29 – с. 208-215.
 1. Белей О.І. Проведення розрахунків за товар в Internet-магазині / О.І. Белей, С.А. Середа // Торгівля, комерція, підприємництво: Збірник наукових праць ЛКА. - Львів: в-тво ЛКА, 2003. – випуск 6 – с. 32-39. – AР
 2. Белей О.І. Ситуаційне моделювання ризику в процесі реінжинірингу підприємства / О.І. Белей // Розвиток трансформаційної економіки України. Науковий збірник ЛНУ ім. Ів. Франка "Формування ринкової економіки в Україні" – Львів: Інтереко, 2003. – випуск 12 – ст. 396-401
 3. Белей О.І. Розробка ігрової моделі управління ризиковими процесами в умовах реінжинірингу торгового підприємства / О.І. Белей // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ, 2003 – вип. 13.4. – с. 193-201.
 4. Белей А.И. Ситуационное моделирование рисков в условиях принятия стратегических управленческих решений / А.И. Белей, А.Р. Середа // Збірник наукових праць VIII міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти" (Львів-Київ, 12-13 грудня 2002 р.) – Київ: в-тво Європейського університету, 2003 р. – частина 1 – с. 300-308
 5. Белей О.І. Сучасні методи і засоби ведення дистанційного навчання / О.І. Белей // Матеріали навчально-методичної конференції "Нові інформаційні технології у самостійній роботі студентів" - Львів: видавництво ЛКА, 2003. – с. 86-91.
 6. Белей А. И. Принятие управленческих решений в условиях реинжиниринга / А.И. Белей // Научно-практический журнал "Потребительская кооперация" – Гомель: Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации" 2003. – № 2 (2) – с. 50-55.
 1. Белей О.І. Один із підходів до створення інструментарію автоматизованих систем інтелектуалізації навчання (АСІН) / О.І Белей, О.М. Ананьєв, І.В. Артищук // Вісник Львівської комерційної академії. Серія – Гуманітарні науки – Львів: видавництво ЛКА, 2002 – випуск 4 – с. 389-396.
 2. Белей О.І. Переспективність розвитку електронної комерції як нової галузі ведення українського бізнесу сьогодні і завтра / О.І. Белей, С.А. Середа // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна.– Львів: видавництво ЛКА, 2002. – випуск 13 – с. 346-352. – AР
 3. Белей О.І. Підприємницька філософія системи споживчої кооперації України / О.І.Белей, О.М. Ананьєв // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів: видавництво ЛКА, 2002 – випуск 12 – с. 67-75. – AР
 4. Белей О. І. Інформаційні системи управління ризиками / О.І. Белей // Торгівля, комерція, підприємництво. Збірник наукових праць ЛКА. - Львів: в-тво ЛКА, 2002 – випуск 5 – с. 102-104.
 1. O. I. Beley and S. I. Sachenko, "The information system of control risks," Proceedings of the International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. IDAACS'2001 (Cat. No.01EX510), Crimea, Ukraine, 2001, pp. 270-274. - doi: 10.1109/IDAACS.2001.942029 - URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=942029&isnumber=20392
 2. Белей О.І. Причини виникнення ризику в процесі реінжинірингу підприємства / О.І. Белей // Торгівля, комерція, підприємництво. / Ринкова інфраструктура: суть, функції та побудова/. Збірник наукових праць ЛКА. - Львів: в-тво ЛКА, 2001 – випуск 4 – с. 145-150.
 3. Белей О.І. Ситуаційний підхід до побудови інформаційної бази управління ризиками конкурентних стратегій / О.І. Белей // Збірник наукових праць (за матеріалами другої міжнародної економетричної конференції "Економетричні методи і моделі в економіці: теорія і практика"). Вісник Львівської комерційної академії. – Львів: видавництво ЛКА, 2001. – випуск 9 – с. 114-118.
 1. Белей О. І. Реінжиніринг - ефективний шлях підприємства до успіху в умовах нестабільної економіки / О.І Белей // Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Підприємництво в Україні: проблеми і шляхи розвитку" (Львів-Дрогобич-Трускавець, 23-26 березня 2000) – Львів: в-тво ДУ "Львівська політехніка", 2000. – с. 6-7.
 2. Белей О.І. Ситуаційне моделювання ризикових рішень в управлінні / О.І. Белей // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль: видавництво ТАНГ, 2000 р. – випуск 10 – с. 85-90.
 1. Белей О.І. Визначення фінансових ризиків інвестиційних проектів з допомогою імітаційного моделювання / О.І.Белей, Б.М. Мізюк // Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МінФін України "Фінанси України". – Київ: друкарня ТОВ "Задруга", 1999. - № 10(46) – с. 122-130.
 2. Белей О. І. Імітаційне моделювання як ефективний ситуаційний підхід до управління підприємством / О.І.Белей, Б.М. Мізюк // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Львів: видавництво ЛКА, 1999. – випуск 6 – с. 220-228.
 1. Белей О.І. Ефективність макровиробництва (основні типи і загальні формули) / О.І Белей // Збірник тез доповідей студентської наукової конференції за підсумками науково-дослідної роботи у 1993 році. – Львів: друкарня ЛТЕІ, 1994. – с. 16-18.