Вісник № 651, 2009 рік

УДК 621.382 Детальна інформація

Теорія і методи проектування складних систем

Лебедева О.О., Матвійків О.М.
Формалізація конфліктів при колективному проектуванні за допомогою розширеної мережі Петрі

Федорчук Є.Н., Ткаченко Н.М.
Організація та дослідження інноваційної структури складного виробничого комплексу

Diveyev В., Hrycaj V., Koval Т., Teslyuk V.
Pendulum type dynamic vibration absorber applications

Ghwala S., Branowski B.
Investigation methods of sensitivity in the polioptimal construction to the small parameter changes

Domek G., Dudziak M., Koiodziej A.
Problems related to functionality and unreliability of axisymmetric joints in the mechanical engineering

Горбатий І.В.
Проектування наземних інформаційних комплексів систем дистанційного зондування землі

Тимощук П.В., Патерега Ю.
Штучні нейронні осцилятори

Тимощук П.B.
Структурно-функціональні схеми широкодіапазонних помножувачів частоти у 3N разів дискретизованих гармонічних сигналів

Інструментальні засоби автоматизованого проектування

Гавриш В.І., Федасюк Д.В.
Моделювання теплових режимів в термочутливій кусково-однорідній смузі з внутрішніми джерелами тепла

Гоблик В.В.
Розроблення та дослідження математичної моделі циліндричної випромінюючої гідроакустичної структури з кратною періодичністю

Diveyev В., OlenjukJ., Denysyuk P.
Diskrcte-continuum modeling of legs external osteosynthesis mechanics

Melnyk M., Smolskyv A., Sukhorolskyy M.
Vibration and sound transmission loss across a sandwich beam with the dynamic vibration absorbers

Мотика І.І., Недоступ Л.А., Нестор H.I.
Моделі для статистичного аналізу технологічних процесів

Лобур М.М., Панчак Р.Т.
Структура математичної моделі для підсистеми автоматичного редагування топології друкованих плат

Головацький Р.І.
Математична модель піроелектричного сенсора для вбудованих систем

Sobolewski J., Bonarowski J., Skotnicki S.
CAD system of the ball screws type end-cap designing

Skawinski P.
Virtual model of 6-axis cnc spiral bevel and hypoid milling machine

Kolodziej A., Dudziak M., Kroczak J., Podolski T.
Modelling of frictional tapered connections in machine design

Podolski T., Dudziak M., Kroczak J.
Fits modelling of axial-symmetrical shaped joints

Мазур В.В., Мельник М.Р.
Розрахунок шуму та викидів СО2 в транспортній мережі міста Львова

Malujda I.
Consolidation process and plasticization bounded layer of material

Krawiec P.
Design, manufacturing and measurement teeth of non-circular gears

Методи та алгоритми проектування

Cтex Ю.В., Файсал М.Е. Сардіх, Лобур М.В., Керницький А.Б.
Алгоритм пошуку оптимальної кількості кластерів

Білаль Р.А. Аль-Забі, Керницький А.Б., Ткаченко С.П.
Розв'язання задачі типізації схем

Сегеда В.В.
Алгоритми формування оптимальної траєкторії руху робочого інструменту у верстатах з ЧПК

Каркульовський В.І., Ткаченко B.C.
Особливості методів сегментації мовленнєвих сигналів

Процько І.О.
Обчислювальні структури адаптивного до обсягу ШПФ

Гарасим Ю.Р., Дудикевич В.Б.
Метод створення профілей захисту для мереж зв'язку та систем комутації

Методи моделювання об'єктів проектування

Branowski В., Glowala S.
Synthesis attempt and applications of the universal principles in design of springs

Кравець П.О., Полівенок Д.В.
Програмні інструментальні засоби ігрового моделювання мультиагентних систем

Кривий Р.З., Лобур М. М., Ткаченко С.П.
Розробка підсистеми для дослідження генетичних алгоритмів з використанням шаблонів

Корпильов Д.В., Свірідова Т.В.
Дослідження відкритої архітектури типу OSG (Open Grid Services Architecture)

Мельник P.А., Тушницький P.Б.
Пошук зображень у базах даних за структурними коефіцієнтами на основі алгоритму триступеневої кластеризації

Різник О.Я., Юрчак І.Ю., Парубчак В.О.
Захист інформації на основі баркероподібних кодів

Палій З.М., Романюк А.Б.
Дослідження алгоритмів автоматичного вирівнювання текстів для англо-української мовної пари

Lewandowski A., Kqdziora К., Malujda I., Walus К.
Methodology of measurements of motion parameters of passenger vehicles

Колесник K.K.
Автоматизована технологія розрахунку мікросенсорів п'єзорезистивного типу

Інформаційні технології проектування

Lukaszewiez A.
Selected problems of cad education directed for industrial practice

Dudziak M.. Krawiec P.
Integration of classical teaching and computer aided machine design

Blacharski W.
Training laboratory for teaching elements of mechatronics on specialty of manufacturing engineering

Okulicz K., Sierpinski D., Wrobel J.
Application of virtual reality environment for simulation of hazards in the forklift usage

Wilczynski D., Auguscinski A., Dudziak M, Talaska K.
Control design of parallel manipulator in labview system

Редакційна колегія
Відповідальний редактор д.т.н., професор Михайло Васильович Лобур
Заступник відповідального редактора к.т.н., доцент Ткаченко Сергій Петрович
Відповідальний секретар к.т.н., доцент Матвійків Олег Михайлович
Члени редколегії
професор, д-р техн. наук Лобур М.В.
доцент, канд. техн. наук Ткаченко С.П.
професор, д-р техн. наук Мандзій Б.А.
професор, д-р техн. наук Мельник Р.А.
професор, д-р техн. наук Недоступ Л.А.
професор, д-р техн. наук Пасічник В.В.
професор, д-р техн. наук Русин Б.П.
професор, д-р техн. наук Федасюк Д.В.
професор, д-р техн. наук Тимощук П.В.
доцент, канд. техн. наук Каркульовський В.І.
доцент, канд. техн. наук Матвійків О.М.
доцент, канд. техн. наук Мотика І.І.
доцент, канд. техн. наук Теслюк В.М.
Рекомендувала Вчена рада Національного університету "Львівська політехніка" (протокол № 19 засідання від 27.01.2009 р.)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія KB № 13038-1922Р від 20.07.2007р.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика" входить у перелік видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об'єктів, процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування.

Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп'ютерних систем проектування.