Вісник № 626, 2008 рік

УДК 621.382 Детальна інформація

Теорія і методи проектування складних систем

Тимошук П.В.
Аналогова нейронна схема ідентифікації к максимальних сигналів

Буров Є.В.
Проектування інтелектуальної інформаційної мережі з використанням сервісно-орієнтованого підходу та моделей виконання запитів

Марікуца У.Б.
Технічні системи розпізнавання газів на основі електронних сенсорів

Каркульовський В.І., Керницький А.Б., Мотика І.І., Каркульовський Б.В., Кісь Я.П.
Автоматизована навчальна система "Числові методи в інформаційних технологіях"

Лебедева О.О., Матвійків О.М.
Аналіз та вирішення конфліктів проектування засобами організаційно-технічного забезпечення у колективних САПР

Інструментальні засоби автоматизованого проектування

Базилевич Р.П., Ждан А.Р.
Аналіз вхідних даних та оцінка якості кластеризації для алгоритму оптимального згортання схем

Романюк А.Б., Макар В.М.
Розроблення дворівневого морфологічного аналізатора української мови у програмному середовищі РС-КІММО

Лeвyc Є.В., Білас О.Є.
Візуалізація результатів теплового проектування мікроелектронних пристроїв самоорганізаційними картами

Методи та алгоритми проектування

Яковина B.C., Федасюк Д.В., Салій С.І., Сенів М.М.
Дослідження характеристик криптостійкості алгоритму симетричного шифрування DES

Кравець П.О.
Ігрова модель хроматичного розфарбовування графів

Процько І.О.
Підхід ефективного обчислення дискретних гармонічних перетворень через циклічні згортки

Різник О.Я., Юрчак І.Ю., Парубчак В.О.
Алгоритми кодування інформації за допомогою числових в'язанок

Бандирська О.В., Різник В.В., Юрчак І.Ю.
Алгебричний метод проектування кругових шкал з високою роздільною здатністю

Білаль Аль-Забі, Керницький А.Б., Лобур М.В., Ткаченко С.П.
Нові інваріанти встановлення ізоморфізму графів

Методи моделювання об'єктів проектування

Федасюк Д.В., Сердюк П.В., Семчишин Ю.Б.
Математичне та програмне забезпечення для розподіленого розв'язування параметричних задач математичної фізики

Андрійчук М.І.
Розрахунок електродинамічних параметрів мікросмужкових неоднорідностей з використанням аналітико-числового підходу

Теслюк В.М., Загарюк Р.В., Алі Аль Омарі, Бобало С.І.
Розробка VHDL-AMS моделі ємнісного акселерометра зустрічно-стрижневої конструкції

Висоцька В.А.
Умовна ентропія та ентропія контенту в системах електронної комерції

Мотика І.І, Недоступ Л.А., Нестор Н.І.
Бібліотека моделей технологічних операцій для аналізу точності процесів виготовлення

Редакційна колегія
Відповідальний редактор д.т.н., професор Михайло Васильович Лобур
Заступник відповідального редактора к.т.н., доцент Ткаченко Сергій Петрович
Відповідальний секретар к.т.н., доцент Макар Володимир Мирославович
Члени редколегії
професор, д-р техн. наук Лобур М.В.
доцент, канд. техн. наук Ткаченко С.П.
професор, д-р техн. наук Мандзій Б.А.
професор, д-р техн. наук Мельник Р.А.
професор, д-р техн. наук Недоступ Л.А.
професор, д-р техн. наук Пасічник В.В.
професор, д-р техн. наук Русин Б.П.
професор, д-р техн. наук Федасюк Д.В.
професор, д-р техн. наук Тимощук П.В.
доцент, канд. техн. наук Каркульовський В.І.
доцент, канд. техн. наук Макар В.М.
доцент, канд. техн. наук Мотика І.І.
доцент, канд. техн. наук Теслюк В.М.
Рекомендовано Вченою радою Національного університету "Львівська політехніка" (протокол №10 засідання від 4.03.2008 р.)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія KB № 13038-1922Р від 20.07.2007р.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика" входить у перелік видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об'єктів, процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування.

Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп'ютерних систем проектування.