Вісник № 591, 2007 рік

УДК 621.382 Детальна інформація

Теорія і методи проектування складних систем

Тимощук П.В.
Проектування прецизійних диференціаторів та інтеграторів гармонічних сигналів

Горбатий І.В.
Теоретичні дослідження впливу параметрів каналу зв'язку на його пропускну здатність

Лобур М.В., Лебедева О.О., Матвійків О.М.
Управління процесом проектування в середовищі розподілених САПР

Глухов B.C.
Порівняння поліноміального та нормального базисів представлення елементів полів Галуа

Інструментальні засоби автоматизованого проектування

Мельник Р.А., Тушницький Р.
Застосування пакета кластеризації образів для оцінювання показників стану крові

Ткаченко P.O., Дорошенко А.В.
Вдосконалення нейромережних методів класифікації в завданнях інтелектуального аналізу даних за допомогою методу імітації відпалу металу

Грицишин Я.М., Ткаченко С.П.
Шаблони проектування у веб-орієнтованій системі розкрою

Антонюк М.П., Лобур М.В.
Синхронізація пристроїв по РСІ-шині у реальному масштабі часу

Методи та алгоритми проектування

Федорчук Є.Н.
Алгоритми і технології пошуку кластерів на основі оптимізаційних критеріїв для товарних баз даних

Кравець П.О.
Ігрова задача побудови стохастичпо-ортонормованих систем

Процько І.О.
Ефективне обчислення дискретних косинусних перетворень

Березький О., Цмоць І.
Методи та НВІС-структури для множення матриці на матрицю у реальному часі

Крищук В.М., Шило Г.М., Артюшенко Б.А.
Адаптація генетичного алгоритму для задачі відновлення характеристик антенної гратки при відмовах її модулів

Берко А.Ю., Висоцька В.А., Рішняк І.В.
Методи та засоби оцінювання ризиків безпеки інформації в системах електронної комерції

Аль-Забі Б., Керницький А.Б., Ткаченко С.П.
Встановлення існування необхідних умов еквівалентності схем

Методи моделювання об'єктів проектування

Павлиш В.А., Закалик Л.І., Корж P.O.
Теоретична модель односпектронного транзистора

Дияк І.І., Макар І.І., Чирун Л.Б.
Числовий аналіз схем обчислення гіперсингулярних інтегралів під час моделювання проблем механіки

Берко А.Ю., Висоцька В.А.
Аналіз і класифікація моделей систем електронної комерції

Макар В.М.
Математичне моделювання процесів вільних коливань товстостінних анізотропних циліндрів

Каркульовський В.І, Мотика І.І., Чура І.І.
Моделювання складних механічних систем. Динамічний аналіз

Теслюк В.М., Загарюк Р.В. Кушнір О.
Розрахунок та аналіз вихідних параметрів мікроакселерометра ємнісного типу

Редакційна колегія
Відповідальний редактор д.т.н., професор Михайло Васильович Лобур
Заступник відповідального редактора к.т.н., доцент Ткаченко Сергій Петрович
Відповідальний секретар к.т.н., доцент Макар Володимир Мирославович
Члени редколегії
професор, д-р техн. наук Лобур М.В.
доцент, канд. техн. наук Ткаченко С.П.
професор, д-р техн. наук Мандзій Б.А.
професор, д-р техн. наук Матвійків М.Д.
професор, д-р техн. наук Мельник А.О.
професор, д-р техн. наук Мельник Р.А.
професор, д-р техн. наук Недоступ Л.А.
професор, д-р техн. наук Пасічник В.В.
професор, д-р техн. наук Русин Б.П.
професор, д-р техн. наук Федасюк Д.В.
доцент, канд. техн. наук Каркульовський В.І.
доцент, канд. техн. наук Макар В.М.
доцент, канд. техн. наук Мотика І.І.
Рекомендовано Вченою радою Національного університету "Львівська політехніка" (протокол № 35 засідання від 1.03.2007 р.)
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія KB № 13038-1922Р від 20.07.2007р.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика" входить у перелік видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

У Віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об'єктів, процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування.

Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп'ютерних систем проектування.