Бакалаврат. Вступ 2022 року

Кафедра САП оголошує вступ на бакалаврат за спеціальністю

Комп'ютерні науки

(Проектування та програмування інтелектуальних систем і пристроїв)

 • 6.122.00.12 Комп'ютерні науки (Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв)
 • Кваліфікація: Бакалавр із комп'ютерних наук
 • Рік вступу: 2022
 • Форма навчання: денна
 • Тривалість програми: 4 роки
 • Інститут: Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
 • Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
 • Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
 • Галузь знань: Інформаційні технології
 • Особливі умови вступу: Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Конкретні механізми визнання попереднього навчання:

За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.

Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, проходження переддипломної практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Характеристика освітньої програми:

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку фахівців, здатних застосувати математичні основи, алгоритмічні принципи в моделюванні, програмуванні, проектуванні, розробці та супроводі інтелектуальних систем і технологій; оволодіти сучасними методами створення та обслуговування програмного забезпечення різного призначення в галузі комп'ютерних наук. Акцент на готовність вирішувати складні задачі та практичні проблеми в автоматизації розгортання, впровадження, експлуатацію і супровід інтелектуальних систем та пристроїв аналізу та обробки даних у різних організаційних, технічних, природничих та соціально-економічних системах.

Академічна мобільність: На основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.

Практика/стажування: Виробнича практика, практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи.

Керівник освітньої програми, контактна особа: Соколовський Ярослав Іванович, д.т.н., професор, професор кафедри кафедри САП ,тел. (032) 258-26-74 E-mail - Yaroslav.I.Sokolovskyi@lpnu.ua

Професійні профілі випускників:

Робочі місця у різних галузях використання інтелектуальних інформаційних систем та технологій, комунікації, адміністрування, інтеграції інформаційно-технологічних продуктів: IT-компанії, фінансові компанії, страхові компанії, державні установи, консультування.

Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня

Інші особливості програми:

Програма базується на сучасних знаннях з комп'ютерних наук; сучасних уявленнях про тенденції, закономірності розвитку інтелектуальних інформаційних систем і технологій.

Освітня програма передбачає: викладання окремих навчальних дисциплін фахівцями ІТ підприємств та установ НАН України, можливість проходження практики у провідних українських та міжнародних ІТ компаніях, наявність загально університетської програми академічної мобільності.

Загалом є 3 лінії.

 • Для лінії проектування інтелектуальних систем та пристроїв: Розвиваються перспективні підходи до застосування методів та засобів інформаційних технологій для проектування інтелектуальних систем та пристроїв у різних організаційних, технічних, природничих та соціально-економічних системах.
 • Для лінії програмування інтелектуальних систем та пристроїв: Розвиваються перспективні підходи до застосування сучасних середовищ і мов програмування, специфікацій, фреймворків та технології під час проектування та створення інтелектуальних систем та пристроїв.
 • Для лінії системне проектування: Розвиваються перспективні напрямки системного підходу до розробки систем автоматизованого проектування та їх компонент, призначених для проектування об'єктів різної фізичної природи.

Детальна інформація розміщена на офіційному сайті Національного університету «Львівська політехніка» за посиланням http://directory.lpnu.ua/majors/ICSIT/6.122.00.12/8/2022/ua/full

Програмні результати навчання:
 • Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп'ютерних наук.
 • Використовувати сучасний математичний апарат неперервного та дискретного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, в професійній діяльності для розв'язання задач теоретичного та прикладного характеру.
 • Використовувати знання закономірностей випадкових явищ, їх властивостей та операцій над ними, моделей випадкових процесів та сучасних програмних середовищ для розв'язування задач статистичної обробки даних і побудови прогнозних моделей.
 • Використовувати методи обчислювального інтелекту, машинного навчання, нейромережевої та нечіткої обробки даних, генетичного та еволюційного програмування для розв'язання задач розпізнавання, прогнозування, класифікації, ідентифікації об'єктів керування тощо.
 • Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв'язання обчислювальних та логічних задач, оцінювати ефективність та складність алгоритмів на основі застосування формальних моделей алгоритмів та обчислюваних функцій.
 • Використовувати методи чисельного диференціювання та інтегрування функцій, розв'язання звичайних диференціальних та інтегральних рівнянь, особливостей чисельних методів та можливостей їх адаптації до інженерних задач, мати навички програмної реалізації чисельних методів.
 • Розуміти принципи моделювання організаційно-технічних систем і операцій; використовувати методи дослідження операцій, розв'язання одно– та багатокритеріальних оптимізаційних задач лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохастичного програмування.
 • Використовувати методологію системного аналізу об'єктів, процесів і систем для задач аналізу, прогнозування, управління та проектування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних і фінансових об'єктах.
 • Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та алгоритмів розв'язання задач в галузі комп'ютерних наук.
 • Використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-серверних застосувань, проектувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізувати запити до них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-програмування.
 • Володіти навичками управління життєвим циклом програмного забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог і обмежень замовника, вміти розробляти проектну документацію (техніко-економічне обґрунтування, технічне завдання, бізнес-план, угоду, договір, контракт).
 • Застосовувати методи та алгоритми обчислювального інтелекту та інтелектуального аналізу даних в задачах класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил з використанням програмних інструментів підтримки багатовимірного аналізу даних на основі технологій DataMining, TextMining, WebMining.
 • Володіти мовами системного програмування та методами розробки програм, що взаємодіють з компонентами комп'ютерних систем, знати мережні технології, архітектури комп'ютерних мереж, мати практичні навички технології адміністрування комп'ютерних мереж та їх рограмного забезпечення.
 • Володіти мовами системного програмування та методами розробки програм, що взаємодіють з компонентами комп'ютерних систем, знати мережні технології, архітектури комп'ютерних мереж, мати практичні навички технології адміністрування комп'ютерних мереж та їх програмного забезпечення.
 • Застосовувати знання методології та CASE-засобів проектування складних систем, методів структурного аналізу систем, об'єктно- орієнтованої методології проектування при розробці і дослідженні функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем.
 • Розуміти концепцію інформаційної безпеки, принципи безпечного проектування програмного забезпечення, забезпечувати безпеку комп'ютерних мереж в умовах неповноти та невизначеності вихідних даних.
 • Виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати чисельні методи та алгоритми для паралельних структур, мови паралельного програмування при розробці та експлуатації паралельного та розподіленого програмного забезпечення.
 • Використовувати мови програмування, опису інформаційних ресурсів, специфікацій, інструментальні засоби, бібліотеки, фреймворки та технології під час проектування та створення інтелектуальних систем та пристроїв.
 • Володіти методами та засобами сучасних інформаційних технологій для проектування інтелектуальних систем та пристроїв та вміння використовувати їх на практиці.
 • Проектувати, розробляти, програмувати та керувати роботами, вбудованими пристроями та комп'ютеризованими системами, проводити тестування, відлагодження та впроваджувати програмне забезпечення для різних мобільних платформ.